Zápis z ustanovující valné hromady občanského sdružení ČaSOD

Usnesení

z ustavujícího sněmu občanského sdružení

ČESKÁ a SLOVENSKÁ OBEC DĚLOSTŘELECKÁ (ČaSOD).

konaného dne 9. května 2005, od 17.30 hodin

Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 – Staré Město

 

Ustavující sněm České a slovenské obce dělostřelecké se sídlem v Praze:

 

I.                  Schvaluje:

 

1.     Úpravu stanov OS ČaSOD ve znění se schválenými a zapracovanými změnami.

 

2.     Výsledky voleb do orgánů sdružení takto:

 

Prezidium:

q       pplk. v zál. Ing. Martin N E U S C H L - prezident sdružení,

q       plk.v.v. Ing. Jan K L U S Á Č E K - viceprezident sdružení (1.viceprezident),

q       kpt. Mgr. Jan H A A S - člen prezidia (2.viceprezident),

q       mjr. Ing. Ladislav H O R Á K - člen prezidia (3.viceprezident),

q       plk. v zál. Ing. Vladimír B U L D R A - člen prezidia (4.viceprezident).

 

Revizní komise:

q       pplk. v zál. Ing. Miroslav T R E M M E L - předseda,

q       pplk. v zál. Ing. Rudolf R A K - člen komise,

q       pplk. v zál. Ing. Jiří P O D R O U Ž E K - člen komise.

 

3.     Prapor (zástavu) OS ČaSOD jako základní symboliku sdružení, razítko s názvem ČESKÁ a SLOVENSKÁ OBEC DĚLOSTŘELECKÁ a zásady pro používání symboliky sdružení, průkaz člena sdružení.

 

4.     Zásady příjímání nových členů sdružení.

 

5.     Výši členských příspěvků pro rok 2005 a 2006 a způsob jejich úhrady.

 

6.     Vstup občanského sdružení jako právnické osoby do České a slovenské obce dělostřelecké se sídlem v Bratislavě.

 

II.               Ukládá:

 

1.     Prezidentovi ČaSOD předat upravené Stanovy sdružení na MV ČR.

-         úkol: prezident sdružení

-         termín: do 20.5.2005

 

2.     Založit a vést evidenci členů sdružení.

-         úkol: prezídium sdružení

-         termín: do 30.6.2005 a dále trvale

 

3.     Založit a vést evidenci písemností občanského sdružení ČaSOD v souladu s vydanými vlastními pravidly a platnými zákony ČR.

-         úkol: prezídium sdružení

-         termín: do 30.6.2005 a dále trvale

 

4.     Prezidiu navázat kontakty a trvale udržovat kontakty a spolupráci se všemi organizacemi, které mají společné cíle s OS ČaSOD nebo jejichž cíle se prolínají s cíli OS ČaSOD:

a)     Česká a slovenská obec dělostřelecká se sídlem v Bratislavě

b)    Československá obec legionářská

c)     Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky

d)    Svaz vojáků v záloze České republiky

e)     Svaz letců

f)      Velení Armády ČR - Ministerstvo obrany České republiky a Generální štáb Armády České republiky

g)     Vojenský historický ústav Armády České republiky

-         úkol: prezídium sdružení

-         termín: do 31.8.2005 a dále trvale

h) Všem členům podílet se podle svých možností na popularizaci OS ČaSOD.

-         úkol: všichni členové sdružení

-         termín: trvale

 

5.     Prezidiu vypracovat a vydat písemně tyto dokumenty OS ČaSOD:

a)     Pravidla a zásady pro přijímání nových členů OS, jejich evidenci a registraci.

b)    Zásady používání symboliky sdružení ČaSOD.

c)     Rozhodování o výši členských příspěvků a způsobu jejich úhrady

-         úkol: prezídium sdružení

-         termín: do 30.6.2005

 

III.           Bere na vědomí:

 

1.     Zprávu o hospodaření OS ČaSOD do dne konání sněmu.

 

 

 

V Praze, dne 9.5.2005

 

 

Zapisovatel Předsedající

 

Ing. Vladimír B U L D R A Ing. Martin N E U S C H L

člen prezídia prezident sdružení

v.r. v.r.