Zápis z ustanovující valné hromady občanského sdružení ČaSOD

Zápis

z ustavujícího sněmu občanského sdružení

ČESKÁ a SLOVENSKÁ OBEC DĚLOSTŘELECKÁ (ČaSOD).

konaného dne 9. května 2005, od 17.30 hodin

Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 – Staré Město

 

Program sněmu OS ČaSOD:

 

1. Zahájení sněmu OS ČaSOD - Neuschl (za přípravný výbor)

2. Přijetí zakládajících členů OS ČaSOD - Neuschl (za přípravný výbor)

3. Volba prezidia a revizní komise OS ČaSOD - Buldra (za přípravný výbor)

4. Schválení stanov OS ČaSOD - Prezident

5. Schválení praporu OS ČaSOD - Prezident

6. Zpráva o stavu hospodaření do ustavujícího sněmu

OS ČaSOD - Prezident

7. Zásady příjímání nových členů OS ČaSOD - schválení - Prezident

8. Stanovení zásad placení členských příspěvků a schválení

výše členských příspěvků pro rok 2005 - Prezident

9. Stanovení hlavních směrů činnosti sněmu OS ČaSOD - Prezident

10. Diskuse - Prezident

11. Ukončení sněmu OS ČaSOD - Prezident

 

Hlasování o programu ustavujícího sněmu ČaSOD - všichni přítomní jednohlasně odhlasovali navrhovaný program ustavujícího sněmu.

 

1. Zahájení sněmu OS ČaSOD

 

p. Martin Neuschl přivítal přítomné a seznámil je s přípravou založení OS ČaSOD

Ø      podnětem k založení ČaSOD Praha byla akce MARTIN a ČASOD Bratislava,

Ø      předpoklad úzké spolupráce ČaSOD a ČASOD,

Ø      registrace na MV ČR 29. dubna 2005, IČO: 26997053, registrace na FÚ, založení účtu,

Ø      byly předneseny cíle činnosti OS ČaSOD - viz Stanovy ČaSOD,

 

dále seznámil sněm s se stanovami ČaSOD.

 

2. Přijetí zakládajících členů OS ČaSOD

 

Ø      p. Neuschl konstatoval, že všichni přítomní se chtějí stát členy OS ČaSOD, protože všichni řádně a včas (před zahájením sněmu) podali vyplněné přihlášky,

Ø      p. Neuschl jménem přípravného výboru OS ČaSOD prohlásil všechny přítomné za řádné členy sdružení.

 

Vzhledem k tomu, že se všichni přítomní členové stali řádnými členy ČaSOD, je sněm usnášeníschopný a jeho členská základna má k dnešnímu dni 20 řádných členů.

 

3. Volba prezidia a revizní komise OS ČaSOD

 

Přípravný výbor navrhuje toto složení prezidia (revizní komise) OS ČaSOD:

Návrh prezidia: (5 členů)

Návrh revizní komise: (3 členové)

Hlasování o návrhu na pětičlenné prezidium a tříčlennou revizní komisi - všichni přítomní jednohlasně odhlasovali složení a funkce v orgánech sdružení (původní návrh na výkonný výbor, případně pouze předsedu sdružení a revizora byl předem v rozpravě zamítnut).

 

Prezidium:

q       pplk. v zál. Ing. Martin N E U S C H L - prezident sdružení,

q       plk.v.v. Ing. Jan K L U S Á Č E K - viceprezident sdružení (1.viceprezident),

q       kpt. Mgr. Jan H A A S - člen prezidia, (2.viceprezident),

q       mjr. Ing. Ladislav H O R Á K - člen prezidia (3.viceprezident),

q       plk. v zál. Ing. Vladimír B U L D R A - člen prezidia (4.viceprezident).

 

Jiné návrhy:

q       nebyly podány

Hlasování:

q       sněm všemi členy hlasováním rozhodl o způsobu hlasování s tím, že se bude hlasovat o všech členech prezidia naráz,

q       všichni přítomní byli pro to, aby navržené prezidium ve výše uvedeném složení, bylo zvoleno na první funkční období počínaje dnem 9.5.2005, odhlasování jednohlasně.

 

KONSTATOVÁNÍ: PREZIDIUM SCHVÁLENO V NAVRHOVANÉM SLOŽENÍ

 

Revizní komise:

q       pplk. v zál. Ing. Miroslav T R E M M E L - předseda,

q       pplk. v zál. Ing. Rudolf R A K - člen komise,

q       pplk. v zál. Ing. Jiří P O D R O U Ž E K - člen komise.

 

Jiné návrhy:

q       nebyly podány

Hlasování:

q       sněm všemi členy hlasováním rozhodl o způsobu hlasování s tím, že se bude hlasovat o všech členech revizní komise naráz, vyžádán telefonický souhlas navrhovaného předsedy pro auditorium, p. Tremmel s návrhem souhlasil,

q       všichni přítomní byli pro to, aby navržená revizní komise ve výše uvedeném složení, byla zvolena na první funkční období počínaje dnem 9.5.2005, odhlasování jednohlasně.

 

KONSTATOVÁNI: REVIZNÍ KOMISE SCHVÁLENA V NAVRHOVANÉM SLOŽENÍ

 

4. Schválení stanov sněmem OS ČaSOD:

 

p. Neuschl otevřel diskusi ke stanovám.

Připomínky ke Stanovám a návrhy na změny:

-         p. Haas - III., bod 2., věk 18 let změnit text (vypustit celou část za 18 lety),

-         p. Kulfánek - IV., opravit číslování, 2x uvedeno číslo bodu 1., 2. a přečíslovat na 1.-5.,

- IV., bod 3. s majetkem opravit,

- V., bod 2. - po dovršení škrtnout,

-         p. Vampula, p. Kulfánek - vytváření klubů a odborných sekcí - návrh na vytvoření nového bodu VI., závěrečná ustanovení přečíslovat na VII.,

-         p. Rak, p. Malich, p. Vampula, p. Haas, p. Horák a další:

-         názvy - výkonný výbor nahradit v celém textu - prezídium

- předseda - prezident,

- místopředseda - viceprezident,

- valná hromada - sněm,

- zcela vypustit revizor a ponechat revizní komise.

-         p. Neuschl - původně návrh na vypracování Stanov s úpravami do 31.5.2005 a doručení členům ČaSOD do 2.6.2005,

-         další návrh p. Kulfánka a dalších členů setrvat na sněmu a Stanovy upravit přímo na místě, odsouhlaseno všemi přítomnými,

Další návrhy (nejsou zachyceni navrhovatelé):

-         II., 6.odrážka vypustit - text v úpravě zapracovat do nového bodu VI.,

-         III., 1., Orgány sdružení - opravit na sněm, prezídium a revizní komisi,

-         III., 4. - působnost valné hromady:

-         2.odrážka - opravit názvy funkcí,

-         3.odrážka - doplnit … a způsob jejího používání,

-         6.odrážka - vypustit „schvalování přijetí nových členů sdružení“ a dále text ponechat,

-         9.odrážka - doplnit … a způsobu jejich úhrady,

-         III., 5. - doplnit hned v první větě za „má jeden hlas“ - „a je při hlasování nezastupitelný“,

-         III., 6. - text „Rozhoduje o přijímání nových členů sdružení“ nahradit textem „Vede evidenci a registruje nové členy sdružení“,

-         III., 7. - vypustit text „… a jeho členem je předseda sdružení.“,

-         III., 7. - doplnit text „Poklesne-li počet členů prezidia pod tři, může prezidium kooptovat do prezídia člena sdružení do konání dalšího sněmu s právy v plném rozsahu jako u řádně zvolených členů prezidia.“,

-         III., 8. - doplnit text obdobným způsobem s kooptováním člena u revizní komise,

-         IV., 3. - upravit pořadí slov v textu na správně …S majetkem sdružení hospodaří…

 

Další návrhy:

q       Již nebyly podány

Hlasování:

q       sněm všemi členy hlasováním rozhodl o schválení a přijetí Stanov ČaSOD jednohlasně, pro přijetí Stanov hlasovali všichni přítomní členové.

 

KONSTATOVÁNÍ: SNĚM SCHVÁLIL ÚPRAVU STANOV JEDNOHLASNÉ (ve znění viz. příloha - nové stanovy ČaSOD). Stanovy ČaSOD jsou platné dnem 9.5.2005 pro občanské sdružení.

 

5. Schválení praporu OS ČaSOD:

 

p. Neuschl popsal historii vzniku praporu (návrhu a jeho schválení Historickým ústavem Praha - viz příloha, přiložená k zápisu).

 

HLASOVÁNÍ – KONSTATOVÁNÍ SNĚM SCHVÁLIL PRAPOR JAKO ZÁKLADNÍ SYMBOLIKU ČaSOD a ZÁSADY JEJÍHO UŽÍVÁNÍ JEDNOHLASNĚ.

Sněm schvaluje jednohlasně zásady a ukládá prezidiu:

Zpracovat interní předpis Zásady používání symboliky OS ČaSOD.

 

6. Správa o stavu hospodaření do ustavujícího sněmu OS ČaSOD:

 

-         všechny výdaje spojené se založením OS ČaSOD byly uhrazeny ze sponzorských darů,

-         náklady na přípravu a výrobu praporu uhradil sponzor,

-         k dnešnímu dni vlastní ČaSOD prapor a má bezplatně povolené sídlo a k dispozici kancelář Ing. Martina Neuschla (nájem se neplatí, E-mail se neplatí, telefony a fax se platí jenom v případě překročení možného limitu,

-         předpokládá se, že z vybraných členských příspěvků pro rok 2005 se budou hradit pouze a jen poplatky za vedení účtu a výpisy, což bude činit cca 100,- Kč měsíčně a poplatky za obesílání členů na akce ČaSOD, svolání sněmu apod., v případě nutnosti i telefony nad stanovený a možný limit,

-         výše budoucích výdajů bude záležet od dalšího vývoje počtu členů v následujícím období.

 

7. Zásady příjímání nových členů OS ČaSOD - schválení

 

1.      Členem sdružení se může stát každá fyzická osoba, nebo právnická osoba, kte­rá souhlasí s cíli občanského sdružení a jeho zaměřením.

2.      Prezidium vede evidenci a registruje nové členy sdružení.

3.      Sněm schvaluje případné vyloučení členů sdružení.

4.      Registraci členů, otázku členských průkazů apod. upraví sněm svým vnitřním předpisem.

5.      Členství zaniká písemným oznámením člena o vystoupení, neplacením členských příspěvků (neuhrazením schváleného příspěvku sněmem na daný rok do konce kalendářního roku, tedy do 31.12.), vyloučením člena a úmrtím.

6.      Člen sdružení může být vyloučen valnou hromadou v případech, kdy byl odsouzen za úmyslný trestný čin, svým chováním hrubě poškodil dobré jméno sdružení, dopustil se trestného činu proti majetku sdružení nebo jeho členovi.

 

Sněm schvaluje jednohlasně zásady a ukládá prezidiu:

Zpracovat vnitřní předpis Pravidla a zásady pro přijímání nových členů OS, jejich evidenci a registraci.

 

8.     Stanovení zásad placení členských příspěvků a schválení výše členských

příspěvků pro rok 2005:

 

Ø      členské příspěvky se platí ročně nejpozději do 31.12. každého roku, za který mají být uhrazeny. Pokud tak člen OS neučiní má se za to, že si nesplnil svou základní povinnost a může být vyloučen.(viz. stanovy),

Ø      členské příspěvky se platí zásadně na účet OS (složenka, bankovní příkaz) a variabilním symbolem je osobní číslo člena OS,

Ø      každý nový člen OS zaplatí členský příspěvek pro rok 2005 a 2006 ve výši 300,- Kč,

Ø      členský příspěvek pro rok 2006 je pro občany, kteří se stali členy v roce 2005, 200,- Kč,

Ø      vstupní členský příspěvek úhrada do 30 dnů, roční (členský) úhrada do 28.2. každého roku,

Ø     pro další roky výši členského příspěvku stanoví sněm konaný v roce 2006.

 

Sněm schvaluje zásady pro placení členských příspěvků a jejich výši pro rok 2005 a 2006.

Prezidium vypracovat interní předpis Rozhodování o výši členských příspěvků a způsobu jejich úhrady.

 

9. Stanovení hlavních směrů činnosti sněmem OS ČaSOD

 

-         účast na akci v Martině, jednání s ČASOD Bratislava o spolupráci a pomoci při jejich akcích,

-         navázání kontaktu a spolupráce s:

-         Česká a slovenská obec dělostřelecká se sídlem v Bratislavě,

-         Vojenským historickým ústavem (Dělostřelecké muzeum Lešany),

-         ČS obcí legionářskou,

-         Svaz důstojníků a praporčíků A ČR (informace p. Vampula, dodá kontakt na p. Prokeše),

-         Svaz vojáků v záloze ČR (informace p. Malich, dodá kontakt na tajemnici svazu),

-         Svaz letců (úkol do 30.6.2005 kontaktovat p. Rak, dodání informací),

-         Velení AČR - MO ČR a GŠ AČR (p. Kulfánek podal návrh na kontaktování gen. Lávičky a projednání spolupráce).

-         vnímání profese „výzbrojař“ i přes název Česká a slovenská obec dělostřelecká,

-         opakování obdobné akce jako je připravená akce na 14.5.2005 v Martině během 2-3 let (1-2 roky provádění evidence a záznam kontaktů, doplňování informací, následně příprava a provedení akce).

 

10. Diskuse

 

-         p. Neuschl shrnul ve svém vystoupení průběh ustavujícího sněmu ČaSOD a předběžně nastínil vystoupení zástupců ČaSOD při slavnostním aktu inaugurace dne 14.5.2005 v Martině a zejména při ustavujícím sněmu ČASOD se sídlem v Bratislavě (oznámení vzniku ČaSOD, navázání kontaktu se zástupci ČASOD, vystoupení na sněmu, projednání vstupu do ČASOD jako právnická osoba, návrh vstupu ČASOD do ČaSOD aj.).

 

11. Přijetí usnesení a ukončení sněmu OS ČaSOD

 

Návrh usnesení: - viz samostatný dokument

 

Usnesení bylo schváleno všemi členy ustavujícího sněmu jednohlasně.

 

V Praze, dne 9.5.2005, jednání ukončeno cca ve 20.30 hod..

 

 

Zapisovatel Předsedající

 

Ing. Vladimír B U L D R A Ing. Martin N E U S C H L

člen prezídia prezident sdružení

v.r. v.r.