znak-sk


Úspešní absolventi vysokoškolského štúdia

odbornosť DELOSTRELEC

Vážení priatelia, vážení delostrelci, vážení členovia ČASOD.

Dovoľte mi, aby som sa s Vami podelil o mimoriadne úprimný a radostný zážitok, o tom, že som mohol spolu s ďalšími delostrelcami zablahoželať novým absolventom Akadémie Ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánika, katedry vojenská taktika a operačné umenie, študijného odboru obrana a vojenstvo, vojenský odbor delostrelectvo.

Dňa 30.6.2021 som sa na Akadémii Ozbrojených síl po dohovore s vedúcim katedry vojenskej taktiky a operačného umenia plk. v. v. doc. Ing. Jaroslavom Varechom, PhD zúčastnil stretnutia s mladými delostrelcami, absolventmi Akadémie Ozbrojených síl pred ich vyradením.

Tohto stretnutia sa zúčastnili aj čestný prezident ČASOD gen. mjr. v. .v Ing. Dušan Humený, koordinátor podpory – náčelník delostrelectva GŠ OS SR plk. Ing. Roman Bobaľ a jeden zo zakladateľov a jeden z prvých vedúcich katedry operačného a bojového použitia RVD, Akadémie obrany Liptovský Mikuláš plk. v. v. prof. Ing. Ľubomír Belan, CSc.

Z tohto nášho odboru bolo vyradených 7 nových delostrelcov, poručíkov, Mgr. Stretnutie prebiehalo v príjemnej atmosfére. Mladým delostrelcom sme pripomenuli históriu od 2. svetovej vojny, cez čs. armádu, A SR a OS SR. Pripomenuli sme im potrebu ctiť a pripomínať si bohaté tradície delostrelectva, aby nezabúdali na to, ako si úspešne počínali naši delostrelci v bojovej operácii pri Poľskom mestečku Jaslo a ďalšie. Nemohli sme opomenúť ani význam delostrelectva v bojovej činnosti a jeho zásadný podiel pri príprave bojiska pre úspešnú činnosť mechanizovaných a tankových vojsk.

Pri tejto príležitosti ČASOD vyhotovila pre každého úspešného absolventa absolventský list a absolventský odznak, ktoré im majú pripomínať významnú životnú métu, ktorú dosiahli a aby im to pripomínalo aj to, že patria do veľkej rodiny delostrelcov, do rodiny, ktorá je hrdá na svoj druh vojska a že si budeme všímať ich ďalšie počínanie a budeme všetci hrdí na každý ich úspech, ktorý dosiahnu.

Súčasťou tohto stretnutia bolo aj to, že pri tejto príležitosti som v mene Prezídia ČASOD odovzdal vyznamenanie ČASOD „Rad rytierov delostrelectva“ vedúcemu katedry vojenskej taktiky a operačného umenia plk. v. v. doc. Ing. Jaroslavovi Varechovi, PhD a Koordinátorovi podpory – náčelníkovi delostrelectva GŠ OS SR plk. Ing. Romanovi Bobaľovi. Využil som aj toto stretnutie na to, aby som takéto vyznamenanie odovzdal aj čestnému prezidentovi ČASOD gen. mjr. v. v. Ing. Dušanovi Humenému, ktorému toto vyznamenanie bolo udelené ku  Dňu delostrelectva, ale toto vzhľadom k epidemiologickej situácii mu doteraz nemohlo byť odovzdané.

Chcem ešte raz srdečne zablahoželať k úspešnému ukončeniu vysokoškolského štúdia a k získaniu vysokoškolského titulu Mgr. a vojenskej hodnosti poručík všetkým, ktorí ukončili toto štúdium v odbore delostrelectvo, a to:

  • por. Mgr. František PARAJ
  • por. Mgr. Kristián JUREČKO
  • por. Mgr. Rastislav BIELY
  • por. Mgr. Marek HAJDÍK
  • por. Mgr. Marek KRIŠTOF
  • por. Mgr. Veronika OLEJNÍKOVÁ
  • por. Mgr. Soňa TOMULCOVÁ,

každému bol udelený absolventský list, ako pamiatka na tento deň.

 

Prezident ČASOD
plk. v. v. Ing. Jozef KAVECKÝ