ČESKÁ A SLOVENSKÁ OBEC  DELOSTRELECKÁ

- občianske združenie -  

so sídlom SR,  ul. Sibírska č. 4,   831 02 BRATISLAVA – 3,  IČO: 42 185 611,

bankové spojenie: SK53 8330 0000 0021 0180 8913 FIO Banka  a. s., reg. č. VVS/1-900/90-24415 na MV SR


V Senici dňa 7.12.2022

 

Vážení priatelia delostrelci, členovia Českej a Slovenskej obce delostreleckej (ČASOD), rytieri delostrelectva, vážení členovia občianskych združení, ktoré majú vzťah k ozbrojeným silám.

Dovoľte mi, aby som Vás menom Prezídia ČASOD srdečne pozdravil. Prajem Vám, Vaším rodinám, priateľom a známym všetko dobré aj v týchto neľahkých dňoch.

Aj napriek tomuto menej optimistického úvodu by som sa chcel s Vami podeliť o pozitívny počin, pozitívnu aktivitu, ktorú naše občianske združenie ČASOD uskutočnila.

Deň sv. Barbory, patrónky delostrelcov pripadol tento rok na nedeľu (4.12.). Z tohto dôvodu sme si pripomenutie tohto, pre delostrelcov významného Dňa posunuli na ďalšie pracovné dni. Pripravím podobný článok, ktorý sa bude venovať aktivite, ktorú sme na pripomenutie tohto Dňa uskutočnili 5.12.2022. V tomto článku by som sa chcel venovať aktivite, ktorú sme uskutočnili dňa 6.12.2022.

Česká a Slovenská obec delostrelecká od začiatku vzniku je jediná a oprávnená udeľovať „Kríž rytiera delostrelectva“  a pasovať za rytiera delostrelectva. Rovnako ako jediná je oprávnená udeľovať vyznamenanie „Rad rytiera delostrelectva“ . Takúto výsadu sme uskutočnili aj pri príležitosti pripomenutia si sviatku sv. Barbory, patrónky delostrelcov.

Na tento deň 6.12.2022 sme pripravili a uskutočnili stretnutie u 5. delostreleckého pluku v ROŽŇAVE v ktorom sme si tento významný deň pripomenuli. Na tento deň sme pripravili aj odhalenie tabule „Galéria raketového vojska a delostrelectva“. Pripraviť podklady a vyhotoviť takúto tabuľu si vyžiadalo niekoľko mesačné úsilie viacerých členov ČASOD. Aj touto cestou by som chcel týmto nemenovaným našim členom poďakovať za pozitívny, aktívny prístup, ktorým vytvorili podmienky pre úspešnú realizáciu tohto projektu. Dovolím si v tomto článku veľmi poďakovať N GŠ OS SR gen. Danielovi ZMEKOVI, ktorý podporil toto naše snaženie pri tomto projekte, ktorý oživuje tradície delostrelectva a pripomína ich mladým príslušníkom delostreleckých odborností. Pán N GŠ OS SR vydal pokyn k uskutočneniu tejto akcie u 5. delostreleckého pluku, vydal pokyn na vyhotovenie tejto tabule a tiež vydal pokyn 5. delostreleckému pluku spolupodieľať sa na jeho inštalovaní a slávnostnom odhalení. Patrí mu za to naša úprimná vďaka. Významnú úlohu pri tejto aktivite zohral Náčelník delostrelectva OS SR pán. plk. Roman BOBAĽ.

Odhalenie tabule, ako som uviedol prebehlo na počesť Dňa sv. Barbory patrónky delostrelcov. Slávnostné zhromaždenie prebehlo na vysokej úrovni. Príslušníci 5. delostreleckého pluku preukázali vysoký stupeň pripravenosti a ich vystúpenie bolo príkladné. Slávnostné zhromaždenie bolo začaté prinesením zástav za zvukov slávnostného chorálu. Po prinesení zástav nasledovala hymna Slovenskej republiky.

Po tomto bolo privítanie hostí. Generálny štáb zastupoval Náčelník delostrelectva pán plk. BOBAĽ. Za Veliteľstvo pozemných síl bol prítomný pán plk. ĎURNÍK. S potešením sme privítali člena Klubu generálov SR bývalého veliteľa 14. tankovej divízie a zástupcu N GŠ OS SR pána genmjr. ČMIĽANSKÉHO. Ďalej bol prítomný bývalý veliteľ 5. raketového pluku, bývalý N RVD A SR pán genmjr. HUMENÝ. Slávnostného odhalenia tabule sa zúčastnili pozvaní bývalí velitelia a náčelníci delostreleckých útvarov. Privítali sme pánov: plk. SIKORAIA veliteľ 5. delostreleckej brigády, pplk. KUBEKA, pplk. LEHOTAYA bývalých veliteľov 21. protitankového oddielu, plk. PAULIČKU bývalého veliteľa 1. delostreleckej brigády, plk. CSONTOSA bývalého veliteľa 49. delostreleckého pluku BREZNO, pplk. NEUPAUERA bývalého veliteľa 14. delostreleckého pluku a 2. delostreleckej brigády. Za Akadémiu OS SR bol prítomný bývalý Vedúci katedry operačného a bojového použitia RVD pán. plk. VENDÉGH.

Z rôznych dôvodov sa ospravedlnili niektorí delostreleckí velitelia a náčelníci. Zo zdravotných dôvodov bývalý N RVD 13. tankovej divízie a veliteľ 3. delostreleckého pluku v SENICI pán plk. HALAPIN, bývalý veliteľ 3. delostreleckého pluku v SENICI pán plk. KUBÍK, bývalý N RVD 14. tankovej divízie pán plk. SMARŽÍK. Z pracovných dôvodov Vedúci katedry vojenskej taktiky a operačného umenia Akadémie OS SR pán plk. VARECHA a bývalý veliteľ 5. raketového pluku pán. plk. NEUMAHR.

Za delostrelecké útvary boli prítomní: Náčelník štábu 5. delostreleckého pluku pán pplk. DAŇUŠ a veliteľ 54. raketometného oddielu pán mjr. NÉMETH. Za každý delostrelecký útvar sa akcie zúčastnilo po päť príslušníkov.

Po tomto privítaní sme si symbolickou minútou ticha uctili pamiatku zosnulých delostrelcov a pripomenuli sme si štyroch, ktorí nás opustil v poslednom období: páni genmjr. PODHORANI bývalý N RVD VVV a veliteľ 3. delostreleckého pluku v SENICI, plk. BOBAĽ bývalý veliteľ 5. delostreleckej brigády v JELŠAVE, plk. VYKADAL, bývalý N RVD 13. tankovej divízie v TOPOĽČANOCH a plk. ZAPLETAL, bývalý pedagóg vo VVVTŠ v MARTINE a uznávaný učiteľ streľby a riadenia paľby.

Slávnostné príhovory mali pán genmjr. HUMENÝ zameraný na Deň sv. BARBORY a histórii raketového vojska a delostrelectva a pán. plk. BOBAĽ o súčasnom stave delostrelectva a o možných perspektívach.

Po príhovoroch nasledovalo udelenie vyznamenaní aktívnym, slúžiacim vojakom OS SR delostreleckých odborností:

Udelením „Krížov rytiera delostrelectva“ a pasovaný za rytierov delostrelectva boli:

  • pán čatár Tomáš FRANKO
  • pán rotný Atilla IGYARTO

Pasovanie vykonal pán. gen. HUMENÝ spolu so mnou a Náčelníkom delostrelectva pánom plk. BOBAĽOM.

Potom nasledovalo udelenie vyznamenania „Rad rytierov delostrelectva. Vyznamenaní boli:

  • pán plk. Ing. Jozef LAPIN
  • pán mjr. Ing. Michal NÉMETH

Vyznamenanie sme odovzdali spolu s pánmi generálmi ČMIĽANSKÝM a HUMENÝM a Náčelníkom delostrelectva pánom plk. BOBAĽOM.

Po tomto nasledovalo odhalenie tabele „Galéria raketového vojska a delostrelectva na Slovensku“. Odhalenie tabule vykonal najstarší spomedzi veliteľov a náčelníkov pán plk. CSONTOS. Odhalenie tabule bolo sprevádzané výstrelmi z historických diel, ktoré vykonala skupina historického delostrelectva pod velením pána FRČKU. Počet výstrelov bol päť, veď sme boli u 5. delostreleckého pluku.

Na záver mal krátky príhovor pán plk. CSONTOS.

Po tomto závere sme spolu s mladými delostrelcami mali spoločenské posedenie v pripravenom modrom salóniku. Tu sme si zaspomínali na pekné chvíle prežité u delostreleckých útvarov a naším nasledovníkom sme popriali veľa podobných úspešných rokov.

Srdečné poďakovanie patrí veliacemu poddôstojníkovi 54. raketometného oddielu pánovi nrtm. Mariánovi FABOVI za obetavú, kvalitnú a ústretovú prácu pri príprave a uskutočnení tohto slávnostného zhromaždenia.

 

S priateľským pozdravom

bývalý veliteľ 3. delostreleckého pluku a 1. delostreleckej brigády,

prezident ČASOD

plk. v. v. Ing. Jozef KAVECKÝ


Slávnostné začatie zhromaždenia a príhovor gen. HUMENÉHO

Príhovor ND plk. BOBAĽ

Odovzdanie vyznamenaní gen. ČMIĽANSKÝ, gen. HUMENÝ

Odhalená „Galéria“

Spoločné foto