ČESKÁ A SLOVENSKÁ OBEC  DELOSTRELECKÁ

- občianske združenie -

so sídlom SR,  ul. Sibírska č. 4,   831 02 BRATISLAVA – 3,  IČO: 42 185 611

 bankové spojenie: SK7283 3000 0000 2701627956 FIO Banka  a. s., číslo účtu pre platby v ČR:  2701627956/2010

reg. č. VVS/1-900/90-24415 na MV SR

  

Bratislava, júl 2021

Vážení priatelia delostrelci, členovia ČASOD.

Chcem Vás srdečne všetkých pozdraviť a vyjadriť presvedčenie, že sa nám všetkým darí tieto nepriaznivé okolnosti zvládnuť bez väčších problémov. Aby to tak bolo, tak Vám všetkým do budúcna prajem veľa zdravia a optimizmu do ďalších dní a hlavne to, aby sme sa vyhli tomu čo nás brzdí užívať si plnohodnotne dôchodkový a voľný čas, teda covidu.

Chcem sa s Vami podeliť o niektoré udalosti a okolnosti, ktoré sa udiali, ktoré súvisia s činnosťou ČASOD. Bude to trochu dlhšie, ale prosím prečítať do konca.

Bohužiaľ, musím začať smutnou správou. Vo veku 68 rokov nás navždy opustil spolužiak z VSOŠ dobrý kamarát, človek, ktorý sa hrdo hlásil k delostrelcom, Vlado ŽBODÁK. Bol dlhoročným členom kontrolnej a revíznej komisie ČASOD. Bol jeden z nás, ktorí sme absolvovali ako prví VSOŠ v Martine. Mali sme v júni 2021 naplánované stretnutie po 50 rokoch od vyradenia z VSOŠ. Kvôli pandemickej situácii sme ho museli presunúť na august 2021. Vlado by zrejme kvôli chorobe asi neprišiel ani na júnové stretnutie, neviem. Na augustovom sa s ním už nestretneme. Bohužiaľ. Bol som ho na poslednej ceste odprevadiť v Bratislavskom krematóriu....Smutné. Česť jeho pamiatke. Zbohom Vladko.

Teda k chystanému stretnutiu po 50 rokoch od vyradenia z VSOŠ ročník 1967-1971. Pripravujeme ho a verím, že druhý termín nám určite už vyjde. Chcel by som upriamiť Vašu pozornosť na to, že prezídium ČASOD vytvorilo vyšší stupeň vyznamenania ako je Rytiersky kríž delostrelectva a to Rad rytierov delostrelectva. Na prezídiu sme sa dohodli, že je možné niektorým významným osobnostiam najmä z radov učiteľov, veliteľov čiat, batérií, ktorí nás pri štúdiu viedli, aby sme týmto v opodstatnených a odôvodniteľných prípadoch toto vyznamenanie mohli udeliť. V takomto prípade je potrebné kontaktovať buď mňa (+421903544955), alebo Mariána Ďurinu (+421905405381) a my zabezpečíme všetko potrebné pre udelenie vyznamenania. Keďže chceme, aby sme mohli dať vyrobiť aj ďalšie Rady rytierov delostrelectva, tak cena jedného takéhoto vyznamenania je asi 35,-€. My z ročníku vyradenia zo VSOŠ-ky v roku 1971 sme to spravili tak, že sme navrhli troch veliteľov čiat (pplk. Kačica, pplk. Bekera, pplk. Holeša), zložili sme sa a títo velitelia čiat dostanú Rad rytierov delostrelectva bez toho, aby ho museli platiť. Zrejme aj iné ročníky vyradenia z rôznych škôl si budú okrúhle výročia od vyradenia rovnako pripomínať a budú chcieť možno takýmto spôsobom poďakovať sa veliteľom a učiteľom, ktorí ich pripravovali do života. Preto uvádzam aj mená tých, ktorým udeľujeme my (VSOŠ 1967-71), aby nedošlo k duplicite a neboli vyznamenania udeľované tým istým veliteľom a učiteľom dvakrát. V tomto smere budeme viesť dôslednú evidenciu. Chcem ubezpečiť všetkých, že ak bude potreba a niečo takéto budete chcieť uskutočniť pri stretnutiach bývalých spolužiakov, tak rád prídem a osobne toto vyznamenanie odovzdám.

Chvíľu ešte zostanem u tohto vyznamenania. Na výrobu prvých vyznamenaní sme finančné prostriedky získali zo sponzorských príspevkov. Ak chceme, aby sme aj ďalej udeľovali takéto vyznamenanie, tak musíme získať ďalšie finančné prostriedky. V prezídiu ČASOD sme prijali zásadu, že návrh na udelenie tohto vyznamenania môžu dávať občianske združenia, ktoré majú vzťah k delostrelcom, alebo k ozbrojeným silám. Združenie, ktoré dá uvedený návrh, uhradí čiastku 35,-€ za toho, koho na udelenie tohto vyznamenania navrhujú. K tomuto chcem vyzvať všetkých, ktorí majú blízko k delostrelectvu, alebo aj iné združenia, ktoré majú vo svojich radoch delostrelcov, aby zvážili takýto postup a navrhli svojich členov, delostrelcov na udelenie tohto vyznamenania. Keďže je to Rad rytierov delostrelectva, tak by navrhovaný mal byť Rytierom delostrelectva (t. j. mal mať Rytiersky kríž). Uvediem príklad: v Senici, občianske združenie DELOSTRELEC navrhuje na toto vyznamenanie pplk. Kuruca. Na prezídium napíšu návrh na udelenie tohto vyznamenania s krátkym priebehom služby a spresnia formu úhrady na prezídium. Ako som už uviedol, všetko sa riešilo sponzorsky, nič nešlo z finančných prostriedkov (našich) ČASOD, tak úhrada bude za účelom vytvorenia finančných zdrojov na výrobu ďalších vyznamenaní. Prvý krát takýmto spôsobom by sme chceli, aby boli ocenení naši členovia, delostrelci ku Dňu Ozbrojených síl Slovenskej republiky, t. j. k 22.9.2021. Návrhy prosím poslať do 15.08.2021.

Vážení členovia ČASOD, obraciam sa na Vás aj v ďalších otázkach. Snažíme sa v našom občianskom združení, v Prezídiu pracovať, vyvíjať iniciatívu a zviditeľniť činnosť ČASOD v očiach GŠ, MO SR a medzi ostatnými združeniami a veteránmi. Trochu nás pribrzdila dlhotrvajúca nepriaznivá epidemiologická situácia. Pripomeniem len, že sme sa podieľali na príprave Dňa delostrelectva v roku 2020, prichádzame s novým vyznamenaním. Dňa 30.06.2021 som po dohovore s Vedúcim katedry vojenskej taktiky a operačného umenia Akadémie ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánika vykonal stretnutie s absolventmi tejto Akadémie, odbornosť delostrelectvo. Pri tomto stretnutí sme novým delostrelcom pripomenuli históriu, postavenie delostrelectva medzi inými druhmi vojsk a popriali sme im veľa úspechov v delostreleckom živote. Vytvorili sme pre každého Absolventský list a Absolventský odznak, čo im má pripomínať ukončenie štúdia a dosiahnutie významnej životnej méty. Ako som povedal, budeme sa aj v ďalšom období stretávať so študentmi odbornosti delostrelectvo. V krátkej dobe si pripomenieme 60. výročie vzniku raketového vojska. Chceme rozšíriť spoluprácu s Českou stranou. V auguste 2021 sa spolu s generálnym sekretárom zúčastním výročného jednania ČaSOD v Plzni, Pri výpočte iniciatív nemôžem zabudnúť, že náš generálny sekretár, JUDr. Marián ĎURINA má významný podiel na dosiahnutých výsledkoch v sociálnej a dôchodkovej oblasti vojenských a policajných vyslúžilcov a v tomto neustále pokračuje. Sú ešte niektoré právne problémy, ktoré sa snaží riešiť v sociálnom zabezpečení predovšetkým v tom, že nie sú ujasnené a zohľadnené v sociálnom zabezpečení 1. a 2. ročníky VSOŠ a aj niektoré ročníky Vojenských gymnázií, alebo dodržiavania ľudských práv a základných slobôd od roku 1949 do roku 1991 na vojenských stredných školách ČSSR. Prípadne dosiahnuť aj vydanie zákona o jednorazovom odškodnení týchto absolventov obdobne, ako dosiahli príslušníci PTP a VTNP (pozri zák. č. 726/2004 Z. z.).

Budeme aj naďalej vytvárať lepšie podmienky pre našich členov, príslušníkov delostreleckých útvarov a ako som uviedol aj študentov Akadémie ozbrojených síl, odbornosť delostrelectvo. V nedávnej dobe sa nám podarilo vyhotoviť miniatúry rytierskych krížov delostrelectva, aby sme tieto mohli nosiť na klope saka, alebo iného odevu. Po vyhotovení som ich po zaslaní adresy zaslal tým, ktorí si ich objednali a zaplatili. Nedostal som už len adresu pani Anny SUKUBOVEJ, ktorej som 4 ks miniatúr ešte neodoslal. Takže ju prosím, aby sa ozvala.

Toto všetko by malo mať aj odraz v postoji členov ČASOD. Už sa niekoľkokrát stalo, že iniciujeme niektoré aktivity a nie je žiadna odpoveď. Viem, že každý z nás má svoje problémy, svoju náplň vlastného života, alebo problémy so zdravím. Preto, že sme delostrelci, že sme hrdí na svoj druh vojska, že sme trochu iní ako ostatné druhy vojska, by sme mali byť aj aktívnejší. Veľmi si vážim tých, ktorí sa akcií zúčastňujú. Sme hrdí na to, ako naši delostrelci vypália pri rôznych významných príležitostiach delostrelecké salvy. Môžeme sledovať počínanie súčasných delostrelcov pri plnení úloh. Môžem povedať, že môžeme byť na nich právom hrdí. Dosahujú výborné výsledky v odbornej príprave, sú výborní delostrelci čo dokázali v súťaži v streľbe a riadení paľby s medzinárodnou účasťou a iné. Nesmierne si vážime to, že naši členovia si pripomínajú spolu s ostatnými občanmi významné jubilea našej vlasti, Slovenskej republiky. Som presvedčený, že aj Náčelník GŠ OS SR bol milo prekvapený účasťou nás delostrelcov, dôchodcov na oslavách Dňa delostrelectva v Trenčíne v roku 2020. Zásluhou odchádzajúceho náčelníka delostrelectva (plk. Ing. Pavol BARANČÍK) a aj nového (plk. Ing. Roman BOBAĽ) dochádza k výraznému oživeniu delostrelectva, dochádza k akejsi obrode. Je to samozrejme aj postojov velenia OS SR k delostrelectvu a hlavne Náčelníka GŠ OS SR. Obidvaja náčelníci delostrelectva usilovali a usilujú o to, aby delostrelecké jednotky a útvary dosahovali výborné výsledky a aby boli nositeľmi progresu v OS SR. Je samozrejmé, že je neustále potrebné zvýrazňovať potrebu mať silné delostrelectvo. K tomuto práve dochádza v týchto dňoch. 22.7.2021 Minister obrany Slovenskej republiky odovzdal 8 ks samohybných kanónových húfnic delostreleckým útvarom. Toto je jasný dôkaz toho, že delostrelectvo napreduje.  

Obraciam sa ešte na Vás s tým, čo ovplyvňuje činnosť každého občianskeho združenia, teda že v každej spoločnosti ľudí platia isté pravidlá. Začíname našu činnosť ako som uviedol rozbiehať a sme odhodlaní presadzovať náš druh vojska pri každej príležitosti. Sme si vedomí zodpovednosti za stav a riešenie činnosti nášho stavovského združenia. Pre chod každej, teda aj našej organizácie platia isté pravidlá a tie sú Stanovy ČASOD, ktoré boli zaregistrované na Ministerstve vnútra SR už v roku 2004. Teda naše občianske združenie ČASOD patrí medzi najstaršie záujmové združenia, ktoré náplňou činnosti majú vzťah k ozbrojeným silám. Aj na túto skutočnosť musíme byť hrdí. Spomeňte si na rok 2005 a neopakovateľnú atmosféru v Martine pri udeľovaní Krížov rytiera delostrelectva. Ktorý druh vojska to dodnes dokázal, kto udržuje takéto tradície? Žiaden. Na to musíme byť hrdí.

Veľmi nerád, ale musím poukázať na ustanovenie našich Stanov, článku 18, ktorý hovorí o zániku členstva. Odsek 6 hovorí o, citujem: „Zrušením členstva pre neplatenie členského príspevku po uplynutí 60 dní od lehoty určenej v písomnej výzve na uhradenie“.

Preto prosím berte toto oznámenie ako výzvu na uhradenie členského príspevku za rok 2021 a tých ktorí si túto povinnosť nesplnili, aj za predchádzajúce roky do 31.10.2021. Členský príspevok bol 5. snemom ČASOD pre rok 2020, 2021 schválený vo výške 20,- € (dvadsať EURO). V záhlaví tohto dopisu je uvedené bankové spojenie k realizácii uhradenia členského príspevku z územia Českej republiky a územia Slovenskej republiky. Je potrebné pri bankovom prevode uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia.

Prosím, neberte to zo strany prezídia ako nejakú selekciu a už vôbec nie čistku. Chceme len zreálniť a mať pravdivý stav v počte členov nášho občianskeho združenia ČASOD. Člen združenia je ten, ktorý okrem iného platí členské príspevky. Prezídium má záujem o každého člena a verím, že väčšina tento krok pochopí. Naopak, zamýšľame sa nad tým ako z radov mladých delostrelcov získať nových našich členov, ktorí posilnia naše rady a zabezpečia, aby naše združenie naďalej bolo v spoločnosti združení so vzťahom k Ozbrojeným silám úspešné a aby aj pre MO SR, GŠ OS SR bola ČASOD úspešná, spoľahlivá a prospešná značka s podielom na pozitívnej propagácii OS SR.

Chcem všetkých ubezpečiť, že vo vzťahu k financovaniu nie sú žiadne problémy. Od začiatku činnosti nového Prezídia, teda od roku 2019 z bankového účtu nášho občianskeho združenia nebolo vybraté ani jedno euro. Teda všetko, čo bolo doteraz uskutočnené, bolo z iných prostriedkov ako z tých, ktoré máme na účte z členských príspevkov.

Srdečne Vás všetkých pozdravujem a prajem veľa osobných a rodinných úspechov. Som presvedčený, že prezídium ČASOD vyvinie maximálne úsilie k tomu, aby ste boli s našou prácou spokojní. Myslím si, že takáto forma komunikácie bude uskutočňovaná aj do budúcna. Teším sa na spoluprácu a ďakujem za pozornosť.

 

Prezident ČASOD

plk. v. v. Ing. Jozef KAVECKÝ