UZNESENIE USTANOVUJÚCEHO SNEMU

UZNESENIE USTANOVUJÚCEHO SNEMU

občianskeho združenia Česká a slovenská obec delostrelecká

so sídlom v Bratislave

___________________________________________________________________________

konaného dňa 14. mája 2005 v Martine

 

 

Po prerokovaní plánovaného programu, vyhodnotení diskusie a vystúpení členov združenia ustanovujúci snem občianskeho združenia Česká a slovenská obec delostrelecká so sídlom v Bratislave :

 

1.      Schvaľuje :

a)        Nové znenie stanov občianskeho združenia so zapracovanými pripomienkami členov združenia.

 

b)        Voľbu riadiacich a výkonných orgánov občianskeho združenia v zložení :

Prezidenta občianskeho združenia - mjr. v zál. Jaroslava PETRA

Viceprezidenta občianskeho združenia - plk. v zál. Ing. Dušana LACKA

Generálneho sekretára občianskeho združenia - pprap. v zál. JUDr. Mariána

ĎURINU

 

c)        Symboliku občianskeho združenia : pečiatku s názvom ČESKÁ

A SLOVENSKÁ OBEC DELOSTRELECKÁ ( vyhotovenú v slovenskom aj v

českom jazyku ), zástavu občianskeho združenia ( vyhotovenú v Prahe ) a jej

používanie pri spoločných akciách.

 

d)        Prijatie za člena občianskeho združenia ČASOD so sídlom v Bratislave

právnickú osobu : občianske združenie Česká a slovenská obec delostrelecká so

sídlom v Prahe a podanie prihlášky na prijatie za člena občianskeho združenia

Česká a slovenská obec delostrelecká so sídlom v Prahe.

 

2.      Ukladá :

 

a)        Predložiť nové znenie stanov občianskeho združenia Ministerstvu vnútra SR

Zodpovedá : prezident združenia

Súčinnosť : viceprezident združenia, generálny sekretár združenia

Termín : do 31. mája 2005

b)        Založiť a viesť evidenciu členov združenia a evidenciu ostatných písomností združenia

Zodpovedá : generálny sekretár združenia

Termín : úloha trvalá;