Pour féliciter 2011

3.1.2011 (M. Ďurina)

Vážení priatelia, skvelí delostrelci, Rytieri delostrelectva,

väčšinu svojho života Ste zasvätili poctivej a statočnej práci, prekračovali Ste limity. Snažili sa naplniť všetky predsavzatia a napĺňať Vaše poslanie.     Všetci sme nesmierne dojatí, že sa ocitli v kruhu priateľov, s ktorými sa nestárne, ale oslavuje a teší sa.    Dovoľte mi, aby som Vám zaželal zdravý nový rok 2011, aby Ste nažívali v spokojnosti, dostatku lásky a úspechu všade tam, na čo siahnete.     Nech Vám je ľahko na duši po celý rok.

P. F.  2011 úprimne želá

ČESKÁ A SLOVENSKÁ OBEC DELOSTRELECKÁ

JUDr. Marián  Ď U R I N A, generálny sekretár

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HISTORIE DĚLOSTŘELECTVA

1.2.2011 (Jaroslav Stojan)

První zmínky o dělostřelectvu se datují na začátek 14. století. Své předchůdce mělo dělostřelectvo ve válečných strojích, metajících těžké nebo zápalné předměty do opevněných míst bez užití střelného prachu. Vyskytovaly se vcelku vzácně a vývoj vojenství neovlivnily. Vznik dělostřeleckých zbraní je spjat s využitím střelného prachu. Palná zbraň je evropským objevem, zřejmě z přelomu 13. a 14. století. V polovině 14. století byla známa již ve většině Evropy.

K Čechám se první zmínka vztahuje k roku 1373, což nijak nevylučuje dřívější znalost.Vojenským potřebám doby odpovídal sklon k těžkým zbraním. Vznikly bombardy, u nás často zvané velkými puškami, často ohromující ráže (90 cm i více). Když se koncem 14. století začaly bořit hradby měst a hradů, získalo dělostřelectvo palebnou převahu nad ostatními druhy zbraní a položilo základy k novému vývoji vojenství. Klíčovou postavou dělostřelectva od počátku až hluboko do 17. století byl puškař-nevoják, samostatný řemeslník, současně tvůrce děla i jeho velitel v boji. Za úplatu vstupoval s dělem i obsluhou do různých služeb.

Na počátku 15. století patřila děla již k pravidelné, ale stále vzácné výzbroji evropských armád. Pro boj v poli se nehodila, chyběly k tomu technické i vojenské předpoklady. Polní dělostřelectvo vytvořila v Evropě husitská vojska. Začlenila děla do své organizace polních vojsk a díky nové taktice je uplatnila přímo na bojišti. Husité přizpůsobili svým možnostem známé druhy děl - tarasnici, srubnici, vytvořili i nový druh – houfnici.Ta se rychle rozšířila a její český název žije dodnes i v cizí vojenské terminologii. Rozvoj hutnictví umožnil rozmach dělostřelecké techniky. Na dělové hlavni se v těžišti objevily čepy, umožňující jednoduché spojení s lafetou a snadnou změnu elevace. Již po roce 1350 nastala éra dělových koulí, trvající do poloviny 19. století.

V 16 a 17. století se dělostřelectvo stalo předmětem vědeckého bádání a byly položeny základy experimentálního teoretického rozpracování. Výsledkem byl pokrok v zamíření děl (dělový kvadrant, mechanické zaměřovače). V Čechách se stalo známé dílo Vavřince Křičky z Bítyšky (Návod k lití a přípravě děl,  kulí, moždíř, zvonů, konví ke zvedání vody, k vodotryskům apod., četnými kresbami opatřen, Mathesis Bohemica).

Při zamíření děl se v 18. století uplatňovala již jednoduchá hledí. Nastavení náměru (elevace) podstatně ulehčil elevační řídící šroub, který se objevil již v 15. století, ale plně se prosadil až v 18. století.

Budování a rozvoj dělostřelectva jako základního druhu vojsk si vyžadovalo početné a kvalifikované odborníky velitelské i technické, proto se v 18. století setkáváme v řadě armád se vznikem a rozvojem speciálních dělostřeleckých škol. Nejproslulejší byla petrohradská škola, založená v roce 1820, na níž působila řada vědců světového jména.

Rozmach dělostřelectva se od 18. století stále účinněji opíral o rozvoj přírodních věd. Vycházely teoretické práce zdůvodňující zásady konstrukce a výroby dělostřeleckého materiálu, rozebírající dráhy letu střel, vydávaly se také učebnice, příručky a poprvé i tabulky střelby, určené pro praxi. Začínají se standardizovat ráže jednotlivých děl díky francouzskému generál-poručíkovi Jean-Baptiste Vaquette de Gribeauvalovi.

V 19. století vznikla nová dělostřelecká technika zvaná dnes klasickou. Postupně se začala prosazovat děla s drážkovanou hlavní a se střelou válcového typů. Pak následoval přechod k nabíjení zezadu. Vládnoucí dělový bronz byl vytlačován ocelí, zvýšený výkon a účinnost přineslo zavádění bezdýmého prachu a nových druhů trhavin. Rozhodujícím krokem bylo zavedení brzdovratného zařízení, zajišťující dělu konečně při střelbě stabilitu a klid. Pronikavé změny v dělostřelecké technice se na přelomu století odrazily v postavení dělostřelectva na bojišti a ovlivnily zásadně vedení bojů.

Nelze přitom zapomenout na rozvoj raketových zbraní. Již ve 20. letech 19. století ve struktuře rakousko-uherské armády byly vytvořeny jednotky raketových zbraní. Pro jejich malou účinnost pak byly zrušeny na konci 50. let 19. stolecí (viz Ctirad Beneš, muzeum Pardubice).

Ve druhé polovině 19. století patřilo dělostřelectvo Rakousko-Uherska k nejlepším v Evropě. V dělostřelectvu se jednak soustřeďovali matematici a vzdělaní lidé a navíc povinná služba u této zbraně trvala 10 let.  Také Císař František-Josef I. byl formálně příslušníkem prvního dělostřeleckého pluku v Arzenálu ve Vídni v hodnosti plukovníka.

Doslova revoluci v konstrukci dělostřeleckých zbraní znamenal francouzský rychlopalný kanón ráže 75 mm Model 1897 (Canon de 75 mle 1897). Byl vybaven šroubovým závěrem a hydropneumatickým brzdovratným zařízením, dosahoval kadence až 15 ran za minutu. (Čím se stal od občanské války v USA kulomet v pěchotním vojsku, tím byl tento kanón v dělostřelectvu).

V rusko-japonské válce 1904–1905 se poprvé objevil minomet. Nově se tu uplatnila nepřímá palby ze zakrytých palebných postavení, která rychle převládla a trvale změnila taktiku, palebnou přípravu a materiální vybavení dělostřelectva. První světová válka 1914–1918 přinesla prudký růst počtů děl, proběhla rozsáhlá modernizace a vznikly nové druhy zbraní. Důraz byl kladen na dostřel, který byl do roku 1914 považovaný za druhořadý. Počet těžkých děl vzrostl několikanásobně, objevila se dalekonosná děla (Pařížanka s dostřelem 130 kilometrů).

Minomet se také nyní těšil všeobecnému uznání (nejznámější byla Tlustá Berta ráže 42 cm německých Krupových závodů nebo Slender Ema z plzeňské Škodovky ráže 30,5 cm – moždíř vydržel i ve výzbroji ČSR do roku 1935) .

Záhy se zrodilo nové protiletadlové dělostřelectvo a také protitankové dělostřelectvo. Dosud vládnoucí šrapnel byl zatlačen do pozadí tříštivým a trhavým granátem, objevila se také chemická munice. Na bojištích způsobilo dělostřelectvo nejvíce ztrát – až 75%. Stalo se tak hlavní palebnou silou pozemního vojska i válečného námořnictva.

Historie a zkušenosti vojenského umění jednoznačně jednoznačně potvrzují, že dělostřelectvo má a v budoucnu bude mít významné postavení mezi druhy vojsk, které svojí palbou podporuje a vytváří podmínky pro účinné vedení boje. Dělostřelectvo disponuje velkou palebnou silou a přesností palby, je schopno rychle soustřeďovat palbu na nejdůležitější cíle a proto je hlavním prostředkem palebného ničení nepřítele.

Dělostřelectvo je vyzbrojeno moderními zbraňovými systém, samohybnými děly a minomety různých ráží. Nepřetržitá palebná podpora a úzká součinnost dělostřelectva se vševojskovými jednotkami tvoří základ úspěchu v boji. Důležitou úlohu připravenosti dělostřelectva mají velitelé, kteří musí být dělostřelci tělem i duší.

Dělostřelci vždy byli vzdělaní, znalí, poctiví, houževnatí i velkorysí.

Dělostřelci, to vždy byli silní muži, chlapi z ocele. Dnes to platí stejně. Dnes i žena musí být chlapem z ocele. Jinak by nedokázali s úsměvem snášet útrapy, které život kanonýrský a rozkazy nadřízených přináší.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ČLENSKÉ PRÍSPEVKY NA ROK 2011 ČASOD BRATISLAVA

13.3.2011 (M. Ďurina)

Vážení priatelia, členovia ČASOD Bratislava,

mnohí z Vás sa na nás obracajú s požiadavkou o úhradu ročného členského príspevku bankovým prevodom z ČR na Slovensko a tiež o bezpečnú identifikáciu osoby platiteľa.

Na základe toho, uvádzame, že  

dňa 13.11.2010 boli na 3. Sneme ČASOD BRATISLAVA v Bratislave schválené nové Stanovy občianskeho združenia. V súlade s čl. 18. Stanov, citujem: (1) Členské príspevky sa platia do konca mesiaca februára (ledna) na bežný kalendárny rok. (2) O výške členských príspevkov pre členov a právnické osoby na kalendárny rok rozhoduje Snem.      

Snemom bola schválená výška členských príspevkov pre rok 2011 v sume 15,–€. Žiadame Vás týmto o splnenie povinnosti člena ČASOD BRATISLAVA. Povinnosť si môžete splniť najjednoduchšie zaslaním uvedenej sumy na účet ČASOD BRATISLAVA: 1100051264/8410.

Z dlhodobých skúseností odporúčame ako variabilný symbol použiť dátum narodenia, napr.  03.05.1972 alebo do správy pre príjemncu uviesť svoje priezvisko.

Pri platbách zo zahraničia (napr. z ČR), treba uviesť kód IBAN:

SK87841000000­01100051264

SWIFT: RIDBSKBX

S pozdravom

JUDr. Marián  ĎURINA, generálny sekretár  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oslava 254. výročí bitvy u Kolína

5.4.2011 (Jaroslav Stojan)

Poslední informace o oficiálním programu 254. výročí  Bitvy u Kolína ve dnech 17.-19. června 2011:

Pátek 17.6.2011:

 • sjezd, ubytování, stavba tábora na Křečhoři u památníku

Sobota 18.6.2011 Křečhoř:

 • 10,00 – verbování ve Svojšicích
 • 12,00 – otevření tržiště v obci Křečhoř u památníku
 • 14,30 – průvod na památník
 • 15,30 – pietní akt na památníku
 • 16,30 – křtění DVD a jeho promítání
 • 17,00 – jeviště – první vystoupení na pódiu
 • 18,00 – ukázka bitvy
 • 19,15 – druhé vystoupení na pódiu
 • 20,00 – druhé promítání DVD
 • 21,00 – promítání filmu na jevišti
 • 22,30 – ohňostroj

Neděle 19.6.2011:

do 11,00 – bourání tábora, odjezd

Skvělí dělostřelci a kanonýři,

V roce 1757 proběhla u města Kolína velmi lítá bitva i za účasti dělostřeleckých zbraní. Nyní už to bude 254 roků, které od uvedené bitvy uplynuly.

K tomu se ve dnech 17. až 19. června 2011 uskuteční na bojišti u Kolína oslava této události. Bitvy se zúčastní i naše spřátelená historická dělostřelecká jednotka z Teplic.  Bude možné si prohlédnout jejich ležení, výzbroj, ukázku výcviku u děl a vedení palby. A samozřejmě vše detailně prostudovat.

Doprava na místo ležení u vesnice Křečhoř u Kolína vlastními prostředky. Podrobnosti sobotního sražení budou postupně upřesňovány na webových stránkách organizátorů.

Zájemci se mohou přihlásit u Rytíře Rudy Raka a on slibuje účast zkoordinovat v čase podle detailního programu. (Kontakty na Rudu jsou: Mobil 732 589213, Email-casod_rak@centrum­.cz).

Webové stránky celé akce jsou připravovány na adrese www.kolin1757­.com. Naši přátelé mají web: http://www.hsbi­lina.cz/onas.php?ak­ce=delostrelec­tvo.

K připravované rekonstrukci bitvy u Kolína a oslavám jejího 254. výročí byl připraven krátký informační film. Je volně ke stažení na adrese: http://www.uloz­to.cz/9216159/­bitva-u-kolina-cz-mp4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OSLAVY 66. VÝROČÍ UKONČENÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY A PŘÍJEZDU PRVNÍ ČESKOSLOVENSKÉ JEDNOTKY ZE ZÁPADNÍ FRONTY DO KYŠIC U PLZNĚ

4.5.2011 (Jaroslav Stojan)

Vážení dělostřelci a výzbrojaři…,a zejména pasovaní Rytíři Dělostřelectva,  tedy všichni členové a příznivci ČaSOD Praha,

Dne 8. května 2011 proběhne v Kyšicích u Plzně (8 km východně od Plzně) pietní akt a oslavy u příležitosti 66. výročí ukončení 2. světové války a příjezdu Kombinovaného oddílu, tedy první československé jednotky z bojiště západní fronty u Dunkirku do této obce.

Oslavy se konají v neděli 8. 5. 2011 od 14,30 hodin na rozlehlé Kyšické návsi za účasti veteránů druhé světové války a řady pozvaných čestných hostů.

Jen pro připomenutí, Kombinovaný oddíl tvořila ze dvou třetin protiletadlová baterie s děly 40mm Bofors a velitelem Kombinovaného oddílu byl ustanoven dělos­třelecký důstojník pplk. Antonín Sítek, odborností protitankový dělostřelec. Příslušníky této jednotky tvořili vojáci slovenské i české národnosti. Také proto ČaSOD Praha věnuje výročí příjezdu této jednotky takovou pozornost.

Všichni dělostřelci i s rodinnými příslušníky jsou srdečně vítáni.

Prezident ČaSOD, Ing. Jaroslav Stojan, EUR ING 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Setkání Jabůrek 18. 5. 2011 v 17,00 hodin

4.5.2011 (Jaroslav Stojan)

Vážení dělostřelci,

dovolujeme si oznámit, že následující setkání dělostřelců se uskuteční 18.5. 2011 v 17,00 na Novotného Lávce 5, Praha 2 od 17,00 hodin. Příjďte v hojném počtu.

Prezídium ČaSOD Praha

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prvý Rytier delostrelectva, generálmajor Ján Samuel STRCULA - 99-ročný

5.5.2011 (M. Ďurina)

Preberáme z tla­čovej agentúry TASR:  

TRENČÍN: Najstarší žijúci generál oslávil 99. narodeniny, blahoželal mu minister obrany SR.

Trenčín 4. mája (TASR) – Najstarší žijúci generál na Slovensku, generálmajor vo výslužbe Ján Samuel Strcula oslávil dnes 99. narodeniny. Medzi gratulantmi nechýbal minister obrany Ľubomír Galko, ktorý ho ocenil Pamätnou medailou ministra obrany II. stupňa.

„Generál Strcula nastúpil na základnú vojenskú službu v roku 1936 a potom celých 36 rokov nevyzliekol vojenskú uniformu. V armáde pôsobil nielen v mierových podmienkach, ale aj počas vojny a ja si myslím, že by mal byť živým odkazom a živým symbolom aj pre dnešných vojakov,“ povedal Galko.

Ján Samuel Strcula nastúpil na základnú vojenskú službu v októbri 1936 v 201. delostreleckom pluku v Ružomberku, do Vojenskej akadémie v Hraniciach na Morave o rok neskôr. O necelých 20 rokov v apríli 1954 ho vymenovali do hodnosti generálmajora. Do zálohy odišiel v roku 1972. Počas svojho pôsobenia v armáde získal viac ako desať vyznamenaní.

„V armáde dominovalo to naše, spoločné, spoločne sme šli za svojím cieľom. V armáde boli dôležité tie dobré vlastnosti, tie zlé sme museli odložiť do prachu,“ povedal oslávenec.

Ako dodal, najťažšie chvíle v armáde zažil pri spoločenských zmenách. „Keď príde spoločenská zmena, armáda stráca pôdu pod nohami a musí rýchlo hľadať novú základňu. Ťažko si viete predstaviť situáciu vojaka z povolania, keď krachla prvá republika a zmenila sa orientácia armády,“ dodal s tým, že ani za slovenského štátu nepodľahla armáda fašistickej ideológii. Naopak, demokratické princípy v nej sa ešte upevňovali.

Generál Strcula je už takmer štyri desaťročia vo výslužbe. Po skončení aktívnej vojenskej kariéry sa začal venovať rezbárstvu. „Keď som už nebol v spoločnosti využitý tak ako predtým, hľadal som možnosť nejako sa zamestnať. Odmalička bol môj najlepší kamarát nožík, a tak so sa začal venovať rezbárstvu. Keď sa mi páči nejaký prejav alebo výjav, tak ho hodím na dosku a vyrežem. Je to maľba nožíkom,“ povedal stále vitálny generál.

UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam a fotoreportáž.

Na stránky ČASOD uviedol

JUDr. Marián  Ď U R I N A

generálny sekretár 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Smútočný oznam

18.5.2011 (admin)

S hlbokým pohnutím sme 17.05.2011 prijali správu o úmrtí pána npor. v.v. Ing. Vladimíra TOMANA, Rytiera delostrelectva, vo veku 73 rokov.      

ČASOD Bratislava vyjadruje manželke a celej pozostalej rodine úprimnú sústrasť. Česť jeho pamiatke.

JUDr. Marián ĎURINA, generálny sekretár

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úmrtí Rytíře dělostřelectva Václava Straky

3.7.2011 (Jaroslav Stojan)

S hlubokým zármutkem sdělujeme, že dne 11. června 2011 po krátké nemoci zemřel nejstarší nositek řádu Rytíř dělostřelectva Václav Straka. Rozloučení se zesnulým proběhlo v úzkém rodinném kruhu dne 20. června 2011 ve smuteční síni v Praze Motole. Velmi si vážíme jeho účasti na bojištích západní fronty v průběhu 2. světové války.

Čest jeho památce.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zomrel plk. v.v. Ivan DULLA

7.7.2011 (M. Ďurina)

Oznamujeme všetkým známym, priateľom a kamarátom,

že dňa 06.07.2011 v Mar­tine zomrel vo veku nedožitých 76 rokov náš kolega plk. v.v. Ivan DULLA, Rytier delostrelectva. Pohreb bude 08.07.2011 (piatok) o 12,00 hodine v Dome smútku na Martinskom cintoríne.

ČESŤ JEHO PAMIATKE.

JUDr. Marián  Ď U R I N A, generálny sekretár ČASOD Bratislava

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mimořádné zasedání Prezídia ČaSOD Praha k Pyrotechnické sekci ČaSOD dne 18. července 2011

19.7.2011 (Jaroslav Stojan)

Dne 18. července 2011 se uskutečnilo mimořádné zasedání Prezídia ČaSOD Praha k dopisu vedoucího Pyrotechnické sekce ČaSOD Ing. Vlastimila Prokopa, člena Prezídia ČaSOD Praha ze dne 14. července 2011. V něm Ing. Vlastimil Prokop oznámil dvě zásadní skutečnosti pro celou obec ČaSOD Praha:

Za prvé požádal o zproštění funkce člena v Prezídiu ČaSOD Praha.

Za druhé zaslal v příloze svého dopisu kopii zápisu ze 4. schůze Pyrotechnické sekce ČaSOD ze dne 24. května 2011, v kterém 25 členů této Pyrotechnické sekce ČaSOD (z celkového počtu 91 registrovaných členů v této sekci) včetně jejího dosavadního vedení  hlasovalo pro zrušení Pyrotechnické sekce ČaSOD.

K tomu Prezídium ČaSOD Praha přijalo usnesení, které lze stručně shrnout takto:

1. Prezídium ČaSOD Praha bere na vědomí požadavek Ing. Vlastimila Prokopa o zproštění funkce člena Prezídia ČaSOD Praha a ke dni 15. září 2011 jej zprošťuje této funkce. Nejprve ale Ing. Vlastimil Prokop musí svoji funkci předat podle Jednacího řádu ČaSOD, čl. 3, bod 5 na řádném zasedání Prezídia ČaSOD dne 14. 9. 2011.

2. Hlasování 25 členů Pyrotechnické sekce ČaSOD o jejím zrušení, tak jak se na něm dohodlo 25 signatářů, kteří se zúčastnili 4. schůze Pyrotechnické sekce ČaSOD , prohlašuje Prezídium ČaSOD Praha za NEPLATNÉ (Viz Stanovy ČaSOD, čl. 5, odst. 2).

2.1. Do doby ustanovení nového vedení Pyrotechnické sekce ČaSOD bude činnost Pyrotechnické sekce ČaSOD řídit Prezídium ČaSOD Praha.

2.2. Odstoupivšímu vedení Pyrotechnické sekce ČaSOD se ukládá, v souladu s Jednacím řádem ČaSOD, do zasedání Prezídia ČaSOD Praha dne 14. září 2011, předat Prezídiu ČaSOD Praha veškerý hmotný, nehmotný a finanční majetek.

2.3. Prezídium ČaSOD Praha považuje jednání 25 členů Pyrotechnické sekce ČaSOD za velmi neseriózní, neboť jako nestatutární odborné uskupení se pokusilo o narušení organizační struktury ČaSOD Praha. Všichni členové ČaSOD, kteří vystoupili z Pyrotechnické sekce ČaSOD, jsou i nadále považováni za členy ČaSOD Praha v souladu se Stanovami ČaSOD.

2.4Volba nového vedení Pyrotechnické sekce ČaSOD se uskuteční na 5. schůzi Pyrotechnické sekce ČaSOD, která bude svolána Prezídiem ČaSOD do konce listopadu 2011.

3. Celý text Usnesení mimořádného zasedání Prezídia ČaSOD Praha  dne 18. července 2011 je uveden v příloze této informace. ZDE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZALOŽENÍ KLUBU ČaSOD PARDUBICE

1.8.2011 (Jaroslav Stojan)

Dne 1. srpna 2011 došlo  k založení nového kliubu ČaSOD Pardubice. Celá akce proběhla v Pardubicích v restauraci Signál. Iniciativu při založení vyvinul zejména Ing. Josef Růt a Ing. Zdeněk Všetečka. Zakládající schůzky se zúčastnil Prezident ČaSOD Ing. Jaroslav Stojan, EUR ING.K založení významě přispěl i bývalý velitel 7. dd plk. v.v. Ing. Jan Šťastný.

Byly schváleny základní dokumenty Klubu ČaSOD Pardubice a byli zvoleni členové výboru klubu:

Předseda – Ing. Josef Růt

Tajemník – Ing. Zdeněk Všetečka, člen Prezídia ČaSOD Praha

Kulturní a sportovní referent – Ing. Jiří Moravec

Hospodář – Ing. Jiří Motal.

V současné době má klub 12 členů. Přejeme klubu hodně úspěchů v jeho činnosti.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návštěva pevnostního systému Králíky a účast na akci Cihelna 2011

7.8.2011 (Jaroslav Stojan)

Dne 20.srpna 2011 plánuje Prezídium ČaSOD Praha ve splupráci s ČsOL a ČSBS uskutečnit návštěvu pevnostního systému v oblasti Králíky. Letos chceme být přítomni hlavnímu programu Cihelna 2011, která se koná pod záščitou Pozemních sil AČR.

Hlavní program  vypukne v 10,00 hodin, nicméně plánovaný program včetně společenského večera je už od 19. srpna 2011. Podrobnosti o programu najdete na webovýchstránkách http://www.ak­cecihelna.com/.

Pro zájemce z řad ČaSOD Praha, ČsOL a ČSBS bude z Prahy vypraven  autobus z Prahy. Odjezd 20. srpna v 06,00 hodin od autoparku ÚřProS MO, ulice Heliodora Píky, Praha 6. Návrat do Prahy předpokládáme do 21,30 hodin.

Další nástupní místa plánujeme od hotelu Legie. Další místa nástupu budou upřesněna podle zájemců na trase Praha, Hradec Králové, Týniště nad Orlicí, Kostelec nad Orlicí a Žamberk.

Pro zájemce mimo trasu doporučujeme buď vlastní dopravu, anebo se dopravit do zvoleného nástupního místa na trase.

Zájemci o přepravu autobusem z Prahy žádáme nahlásit do 5. srpna 2011 následující údaje: 1. Jména osob (včetně osob v doprovodu), 2. Zvolené nástupní místo, 3. Kontaktní telefonické spojení. Všichni zájemci budou vyrozuměni o konkrétním čase anástupním místě.

Údaje nahlásit na následující emailovou adresu: stojan.jaroslav­@seznam.cz, nebo na telefon 737 977 880.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prídite sa pozrieť 27.8.-28.8.2011 na letisko SLIAČ

19.8.2011 (M. Ďurina)

Medzinárodné letecké dni SIAF 2011 lákajú bohatým programom vyše 100 lietadiel a 500 účinkujúcich z 12 štátov sa predstaví návštevníkom Medzinárodných leteckých dní Slovak International Air Fest (SIAF) 2011, ktoré sa uskutočnia od 27. do 28. augusta 2011 na Letisku Sliač.

Organizátori pripravili pre divákov statické a dynamické ukážky slovenského civilného a vojenského letectva, predvedú sa tiež letectvá krajín NATO, dynamické letové a pozemné ukážky predvedú Policajný zbor SR, Integrovaný záchranný systém SR, Hasičský a záchranný zbor SR a Letka Ministerstva vnútra SR. Bravúrne letecké akrobatické kúsky predvedie Zoltán Veres, víťaz prestížnej svetovej série AERO GP v Dubaji, ktorý sa na SIAF 2011 predstaví v špeciálnom akrobatickom stroji Extra-300S. Jedinečnú leteckú prezentáciu troch lietadiel KC 135 STRATOTANKER, C 21 Learjet a C-130 Herkules budú môcť diváci sledovať v statickej ukážke U. S. Air Forces dislokovaných v Európe. Zlatý klinec najprestížnejšej leteckej udalosti roka je premiérová účasť akrobatickej skupiny z Lotyšska Baltické včely (Baltic Bees), ktorá sa predstaví na piatich cvičných podzvukových lietadlách L-39 Albatros. Letové ukážky svojho majstrovstva predvedú aj slovenský akrobat Dušan Šamko, letci z Českej republiky na strojoch JAS 39 GRIPEN, L – 29 DELFÍN, vrtuľník Mi-35, z Nemecka na YAK – 3, lietadlá PC – 7 PILATUS, EUROFIGHTER TYPHOON predvedú hostia z Rakúska. Okrem nich budú môcť diváci obdivovať v statických ukážkach napríklad stroje typu ALPHA JET z Francúzska, PC – 7 PILATUS z Rakúska, C – 160 TRANSALL z Turecka, F-16 z Turecka a Poľska. Návštevníci leteckého dňa uvidia neopakovateľný vzdušný súboj dvoch stíhačiek MIG 29. Svoje schopnosti ukážu aj piloti lietadiel L-39 Albatros a vrtuľníka Mi 24. Nebude tiež chýbať návrat do histórie. Pri letisku bude pristavený historický pancierový vlak Štefánik a rekonštrukciu leteckej bitky z II. svetovej predvedie košický RetroSkyTeam. Divácky zaujímavý bude aj pretek osobného auta Mercedes SLS a stíhačky L-29 Delfín a autogramiáda legendárnych Bielych albatrosov pri príležitosti 20 výročia ich vzniku.

Premiérovo sa predstaví aj unikátny E-3 Sentry (AWACS). Návštevníci budú môcť po prvýkrát na Slovensku obdivovať zariadenie lietadla a zoznámiť sa s technikou, ktorou disponuje. E-3 Sentry (AWACS) je lietajúce stredisko včasnej výstrahy a riadenia umiestnené v upravenom Boeingu 707, ktoré umožňuje jednak zhodnotenie situácie vo vzduchu až do okruhu viac ako 300 km a zároveň riadenie letovej prevádzky. Všetko aktuálne o SIAF 2011 nájdete na internetovej stránke http://www.si­af.sk – asi 5 dní pred akciou!

JUDr. Marián ĎURINA, gen. sekretár ČASOD Bratislava

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zpráva o úmrtí Rytíře dělostřelectva Rudy FULÍNA

21.8.2011 (Jaroslav Stojan)

S hlubokým zármutkem v duši i na srdci oznamujeme všem členům ČaSOD a všem přátelům, že na následky zranění zemřel dne 11. srpna 2011 Rytíř dělostřelectva Ruda FULÍN, náš skvělý kamarád. Ruda byl od dětství myslivcem a vynikajícím odborníkem na zbraně a střelivo, aktivním pyrotechnikem na Benešovsku a v Jihočeském kraji, členem pyrotechnické sekce ČaSOD. Byl zakládajícím členem a předsedou „Asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva“ . Také byl Prezidentem Myslivecké komory a aktivním myslivcem. Osobně se podílel na legislativě, která je platná v těchto oborech. Významně se podílel na propojení výrobců s potřebami armády. Neohrožene vstupoval do jednání, aby se likvidovaly byrokratické přístupy některých státních úředníků. Na výstavách zbraní, střeliva a myslivosti byl pravidelně na stánku a poskytoval informace o Asociaci i o Myslivecké komoře. Je to slabé vyjádření, že nám bude chybět.

A proto – věnujme mu tichou vzpomínku, připomeňme si ho tak, jak jsme ho všichni znali. Také touto cestou vyjadřujeme rodině upřímnou soustrast.

Čest jeho památce a v cechu zeleném – poslední „LOVU ZDAR“.

Za obec ČaSOD

Vláďa Maršík  a Jarda Stojan

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MICHALOVCE - inaugurácia 40 Rytierov delostrelectva

29.9.2011 (M. Ďurina)

Slávnostná inaugurácia „ Rytier delostrelectva“

Slávnostná inaugurácia  „ Rytier delostrelectva“           

Dňa 23. septembra 2011 v priestoroch Samohybného delostreleckého oddielu v Michalovciach v Duklianskych kasárňach (pod Hrádkom) sa uskutočnila slávnostná inaugurácia 40 delostrelcov spojená s dňom otvorených dverí pri príležitosti dňa OS SR. 

Samotná inaugurácia „Rytier delostrelectva“ bola zorganizovaná Samohybným delostreleckým oddielom na čele s jej veliteľom pplk. Ing. Andrejom Staškom, ktorý je aj zároveň viceprezident ČASOD (ČESKÁ A SLOVENSKÁ OBEC DELOSTRELECKÁ) v spolupráci s občianskym združením ČASOD Bratislava. Významnú úlohu a poďakovanie v samotnom zabezpečení tejto inaugurácie patrí jej generálnemu se­kretárovi združenia ČASOD ppráp. v.v. JUDr. Mariánovi Ďurinovi. 

Samotná slávnostná inaugurácia začala o 09,30 napocho­dovaním inaugurovaných delostrelcov prevažne od samohybného delostreleckého oddielu z Michaloviec ale aj od raketometného oddielu z Rožňavy. Medzi inaugurovanými boli aj bývalí delostrelci a výzbrojári plk­. v.v. Ing. Peter JAVORSKÝ, pplk.  v.v. Pavol ŠARANIČ. Samotný akt pasovania do rytierskeho stavu bol vykonaný veliteľom samohybného delostreleckého oddielu podplukovníkom Ing. Andrejom Staškom. Nový Rytieri delostrelectva boli prijatí do stavu rytierskeho so slovami „ “V mene svätej Barbory Vás pasujem do stavu Rytierov delostrelectva s právom nosiť kríž Rytiera delostrelectva“. 

Po ukončení inaugurácie slávnostným pochodom pokračoval deň otvorených dverí veliteľa samohybného delostreleckého oddielu formou ukážok zbraní a delostreleckej techniky oddielu. 

Na deň otvorených dverí a slávnostnú inauguráciu „Rytier delostrelectva“ boli pozvaní hostia, široká verejnosť, deti z materských škôl a žiaci michalovských škôl.

Medzi pozvanými hosťami boli:

ppráp. v.v. JUDr. Marián ĎURINA – generálny sekretár občianskeho zdru­ženia ČASOD 

mjr. Ing. Peter ŠEVČÍK náčelník G-2, 2.mb Prešov

mjr. Ing. Róbert FUNTÁĽ– zástupca veliteľa 22. mpr Michalovce 

pplk. Ing. Zoltán FARKAŠ – veliteľ rmo Rožňava, viceprezident ČASOD Bratislava 

plk. Miroslav MONHARD – funkcionár klubu voj. v zálohe a voj. dôchodcov Michalovce

pplk.  v.v. Pavol ŠARANIČ – člen klubu voj. v zálohe a voj. dôchodcov Michalovce 

pplk. v.v. Ing. Daniel SIDOR – predseda SZPB Michalovce 

pplk. v.v. Ing. Vladimír KMEC- bývalý náčelník delostrelectva 21. mb Trebišov 

plk. v.v. Ing. Peter JAVORSKÝ- inaugurovaný

pplk. v.v. RSDr. Ján KRAJKOVIČ – hovorca občianskeho združenia ČASOD

predstavený pravoslávnej cirkvi Mgr. Miroslav JANOČKO, zástupca arcibiskupa

Počas slávnostnej inaugurácie boli udelené Delostrelecké kríže a čestný dekrét Sigillum Magnum. Uvedená akcia prebehla za prítomnosti lo­kálnej michalovskej televízie  Mistral a príslušníkov skupiny personálneho doplňovania Územnej vojenskej správy Košice, ktorí prispeli k prezentácii OS SR. Všetkým, ktorí sa zúčastnili slávnostnej inaugurácie „Rytier delostrelectva“ a dňa otvorených dverí  ďakujeme, že prijali naše pozvanie. 

Dovidenia pri najbližšom dni otvorených dverí v júni 2012.

Ing. Andrej STAŠKO

viceprezident ČASOD Bratislava

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZBROJOVKA UHERSKÝ BROD-75. VÝROČÍ

9.10.2011 (Jaroslav Stojan)

Vážení dělostřelci a výzbrojaři,

Česká zbrojovka Uherský Brod slaví v letošním roce 75. výročí svého založení. U této příležitosti zbrojovka  pořádá dne 22. října 2011 v době od 8,00 do 17,00 hodin Den otevřených dveří. Případní zájemci o návštěvu této jedné z nejúspěšnějších zbrojovek se mohou individuálně dostavit do Českého Brodu k této prohlídce.

České zbrojovce přejeme hodně obchodních úspěchů.

Ing. Jaroslav STOJAN, EUR ING

Prezident ČaSOD

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Ples dělostřelectva v Praze

19.10.2011 (Jaroslav Stojan) plakát zde

Vážení dělostřelci, rakeťáci, muničáři, pyrotechnici a protiletadlovci,

na vědomost se dává, že dne 6. ledna 2012 se uskuteční 6. Ples dělostřelectva v Praze. Jako každoročně akci pořádá Náčelník dělostřelectva AČR spolu naší obcí ČaSOD Praha.

K tomu sdělujeme následující informace:

Ples se bude konat v Hlavním sále MO Na Valech, Praha 6 v uvedený den od 19,30 do 02,30 nebo až do ranního kuropění.

K tanci a poslechu bude hrát taneční orchestr Šarm.

O půlnoci zazní z hrdel všech dělostřelců a těch co se přidají zpěv dělostřelecké hymny, čímž vyzývám k zopakování slov i melodie této slavné písně.

Vstupné snižujeme na 400,– Kč na osobu. Vstupenky budou slosovatelné o hlavní ceny tomboly. Distribuce vstupenek bude zahájena dne 15. listopadu 2011 v sídle ČaSOD na adrese: Jan Klusáček, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 – Staré město.

Pro objednání vstupenek jsou kontaktními osobami:

pan Jan Klusáček, tel. 777 011 767 nebo 220 082 364, email: jklusacek@atlas­.cz

pan Emil Kulfanek, tel. 728 108 982, email: kulfanek@volny.cz

Pro mimopražské zájemce je možné objednat si ubytovaní, které zajišťujeme na ubytovně Juliska, Praha 6, ulice Pod Juliskou 7.

Případné požadavky na ubytování adresujte na shora uvedenou adresu pana Jana Klusáčka. Pro uplatnění ubytování je třeba uvést včas tyto údaje:

jméno, příjmení, číslo občanského průkazu, místo trvalého pobytu a rok narození. Podle sdělení ubytovacích orgánů budou ceny mírně upravené oproti minulému plesu (pro bývalé vojáky z povolání a jejich partnerky 173,– + 15,– Kč na osobu, pro civilní osoby nevojáky 380,– + 15,– Kč). Pokud dojde ke změnám, bude tato informace uvedena na této stránce.

Požadavky na ubytování nutno uplatnit do 10. prosince 2011 pro zabezpečení nezbytných administrativních úkonů. Přeprava od Julisky k Hlavnímu sálu bude zajištěna autobusy.

Součástí večera bude předtančení, občerstvení a bohatá tombola.

S případnými dotazy se obracejte na pana Klusáčka nebo pana Kulfánka na shora uvedené kontakty.

Ředitel plesu, plukovník v.v Ing. Emil Kulfánek

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

93. výročie vzniku ČSR

30.10.2011 (M. Ďurina)

Dňa 28.10.2011 si pripomíname 93. výročie vzniku Československa. Čo mu však predchádzalo?

V dôsledku rozvoja priemyselnej revolúcie, ktorej počiatky možno pozorovať od roku 1750, došlo k nevídanému technickému a hospodárskemu prevratu. Tá sa stala základom modernej industriálnej spoločnosti, základom vzniku nových myšlienok a teórií. Jej nástup a rozvoj umožnil aj vznik idey nacionalizmu, národ sa totiž považoval za baštu individuálnej slobody. Národná nezávislosť bola považovaná za nevyhnutnú podmienku spoločenského vývoja a len tie národy, ktoré si v minulosti budovali svoje národné štáty, sa mohli úspešne rozvíjať. V týchto procesoch nacionalizmus zohrával významnú úlohu na formovanie moderných národov. V 18. a 19. storočí sa význam pojmu štát postupne stabilizoval.

V južnej a juhovýchodnej Európe sa na troskách Osmanskej ríše zrodilo ďalších šesť nových štátov; v období rokov 1804 až 1830 Srbsko a Grécko, v rokoch 1856 až 1861 Rumunsko, v rokoch 1876 až 1878 Bulharsko a v roku 1913 Albánsko. Tým šiestym štátom bola Čierna Hora, ktorá mala určitú samostatnosť aj po celý čas osmanskej nadvlády.

Koniec akýmkoľvek nádejam národov strednej Európy urobilo rakúsko-maďarské vyrovnanie v roku 1867. Pre Slovákov a ostatné nemaďarské národnosti v Uhorsku bolo obrovským sklamaním a prielomom autonomistických úprav v budúcnosti. Tieto okolnosti bezprostredne však vplývali na myslenie tvorcov rodiacej sa novej architektúry Európy. Možnosť vzniku nových štátov začal rezonovať aj v strednej Európe.

Ďalším významným geopolitickým zlomom na formovanie stredoeurópskych štátov bol následný vznik 1. svetovej vojny 28.07.1914 s jej katastrofálnymi dôsledkami.

Nemožno nespomenúť dôležitý fakt, ktorý silne významne ovplyvňoval konanie exponentov budúceho Československa, že vojská cárskeho Ruska prenikli až za Karpaty na územie severovýchodného Slovenska. Tu prebiehali kruté boje počas celej zimy až do mája 1915. V tejto súvislosti ruské vojská cárskej 8. armády generála jazdectva Alexeja Alexejeviča Brusilova (nar. 31.08.1853 – † 17.03.1926) dobili východoslovenské mestá Bardejov, Svidník, Stropkov, Medzilaborce, Sninu a Humenné. To boli jediné boje 1. svetovej vojny, ktoré zasiahli územie Slovenska, resp. územie budúceho Československa. Až v súvislosti s nemeckým protiútokom sa podarilo aj Rakúsko-Uhorsku zatlačiť ruskú armádu až za Karpaty a od konca roku 1915 aj na východnom fronte prešla vojna na určitý čas do zákopov. Zostalo tu pochovaných vyše 70 000 padlých vojakov.

Túto priaznivú okolnosť vpádu ruských vojsk sa snažila časť drobnej slovenskej inteligencie, niektorí členovia spolku „Echo slowianske“, ľudia okolo S. H. Vajanského, Ladislava Moyša, Jozefa Rotnágela, Stanislava Klímu a V. Šrobára – využiť a nádejne očakávali ďalšie pokračovanie oslobodzovacích bojov na Slovensku, v dôsledku čoho pripravovali už v tom čase vznik istého modelu československého štátu. Samozrejme, že aj rakúsko-uhorské policajné orgány zostrovali dohľad nad národovcami, zvyšovali perzekúcie, sprísňovali cenzúru a všemožne obmedzovali kontakty, stupňovali zákazy akýchkoľvek opozičných aktivít, či možnosť cestovania.

Tesne pred vojnou zaktivizovala svoju činnosť Českoslovanská jednota. Z územia Čiech (ku ktorého severovýchodným hraniciam sa Ruské vojská tiež priblížili) v decembri 1914 emigroval Tomáš Garrigue MASARYK. Prebudili sa aj Česi a tiež vystupňovali obdobné rusofilské nálady. Dokonca v denníku „The Morning Post“, dňa 03.04.1915 vyšiel článok s náčrtom, v ktorom sa uvažovalo o pripravovanom pláne vzniku česko-slovenského štátu, cit.: “Nastala hodina národného oslobodenia a Česi, Moravania, Slezania a Slováci sa tešia na nový život“ – písali v tom čase noviny.

Bol to jasný signál, ktorý sa nedal v tom čase prehliadnuť a to bol ešte iba apríl 1915!!! Až v súvislosti s nemeckým protiútokom sa podarilo Rakúsko-Uhorsku zatlačiť ruskú armádu späť za Karpaty a od konca roku 1914 aj na východnom fronte prešla vojna na určitý čas do zákopov. To malo negatívny dopad slovenských nádejí a preto iniciatívu o vytvorení spoločného československého štátu nakoniec prevzala Slovenská liga v USA Albert Pavol Mamatej, Ivan Daxner v slovenskom národnom programe v „Memorande o krivdách a požiadavkách slovenských“ a v roku 1915 aj prof. T. G. Masaryk a gen. PhDr. M. R. Štefánik a ďalší.

Vývoj bojov na všetkých frontoch 1. svetovej vojny priniesol obrovské tragédie a ľudské obete, ktoré dovtedy táto spoločnosť ešte nepoznala. V dôsledku udalostí VOSR muselo Rusko vystúpiť z vojny, a vzápätí na to 26.10.1917 na 2. všeruskom zjazde Sovietov, (ktorému predsedal V.I. Lenin), prijali tri dôležité dekréty: 1. o mieri, 2. vyvlastnenie pôdy cirkvi a statkárom, 3. právo sebaurčenia pre národy Ruska až do odtrhnutia. Obdobne aj v posolstve Kongresu americký prezident Woodrow WILSON (inšpirovaný Masarykom), dňa 08.01.1918 sfor­muloval 14.bodov, na ktorých sa mala vybudovať povojnová Európa. To všetko sa dostávalo aj do uší bojujúcich strán, menilo myslenie radových vojakov a samozrejme, že to nezostalo bez odozvy. Generál francúzskej armády PhDr. M. R. ŠTEFÁNIK v rokoch 1914–1918 organizoval česko-slovenské légie v Srbsku, Rumunsku, Rusku, Taliansku a v roku 1918 sa dokonca zúčastnil protisovietskej intervencii na Sibíri, teda počas trvania rozpadajúcej sa Rakúsko-Uhorskej ríše! Zo zbraňou v ruke bojovali naši legionári za vznik nového štátu. Česko-slovenskí legionári dobre vedeli za čo bojujú, určite nie za reštauráciu zaostalého a polofeudálneho Rakúsko-Uhorska. Odmenou za ich ľudské obete bol vznik nového štátu ČSR 28.10.1918.

Dňa 11.11.1918, o 11. hod., 11. min. Nemecko podpísalo prímerie v Compiègnskom lese, čím sa 1. svetová vojna definitívne skončila. Rakúsky cisár Karol I. podpísal abdikačnú listinu ešte v ten istý deň opustil i Schönbrunnský zámok vo Viedni. Týmto aktom dunajská monarchia Rakúsko-Uhorsko definitívne zanikla. Maďarsko, vzniklo dva týždne po vzniku ČSR dňa 16.11.1918. Na troskách Rakúsko-Uhorska vznikali postupne aj ďalšie národné štáty.

História ukázala, že Česi a Slováci mali naozaj racionálny dôvod na to, aby od 28.10.1918 vyt­vorili Československú republiku a ďalej nažívali svorne spolu ako dva bratské národy v jednom spoločnom štáte. Navzájom si pomáhali, podporovali sa, jednoducho – potrebovali sa. Čas im dal za pravdu, že to bolo správne rozhodnutie.

V Českej republike je 28. október štátnym sviatkom, verme, že sa raz dočkáme okamihu, keď aj na Slovensku bude rovnakým sviatkom.

S pozdravom JUDr. Marián Ď U R I N A

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

93. výročie konca 1. SV (1914-1918)

14.11.2011 (M. Ďurina)

Dňa 11.11.2011 sa o 11. hodine na spomienkovej slávnosti z dôvodu 93. výročia ukončenia 1. svetovej vojny (1914–1918) na obnovenom a rekonštruovanom vojnovom cintoríne v Bratislave – Petržalke, stretli občania Bratislavy a členovia Českej a Slovenskej obce delostreleckej.     Po položení kytíc sa k nim prihovorila 1. námestníčka primátora Bratislavy pani Ing. Viera Kimerlingová, predseda bratislavskej organizácie SZPB Ladislav Jača a jeden z poslancov NR SR.

JUDr. Marián ĎURINA, generálny sekretár ČASOD

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K 50. výročí vzniku raketového vojska

23.11.2011 (Jaroslav Stojan)

Skvělí dělostřelci a příznivci raketového vojska,

nadcházející svátek svaté Barbory, patronky dělostřelců, je dobrou příležitostí si připomenout, že před padesáti lety v Československu vznikaly první útvary a svazky raketového vojska (RV), (rakety Země-Země), které byly v minulém století důležitou součástí našeho pozemního dělostřelectva.

K tomu vypracoval náš Rytíř Ruda Vondráček, jehož práce na tomto poli si všichni vážíme, vynikající přehledný materiál o vzniku, průběhu a zániku této složky dělostřelectva.

Je ale třeba zdůraznit, že to není poprvé, kdy v Čechách raketové vojsko bylo. Je nutno připomenout dávno zapomenutou historii z 20. let v devatenáctém století, kdy ve výzbroji Rakouskouherska (a tam patřilo území Čech i Slovenska) raketové zbraně existovaly. Z výzbroje pak byly staženy až koncem 50. let devatenáctého století.

Rok 1961 vlastně znamenal pokračování tradic takovýchto zbraní (i když kvalitativně zcela odlišných) na našem území, u nichž mnozí z nás také i sloužili.

A tak s dovolením a přáním Rudy Vondráčka u příležitosti svátku svaté Barbory si vám v příloze dovolujeme prezentovat celý materiál o vzniku a službě u této složky dělostřelectva.

Příloha v pdf.

Mnohem komplexnější materiál byl k této příležitosti publikován na Univerzitě obrany v Brně pod označením S-72 „Raketové vojsko 1961 – 2000“, autoři  Ing. Petr Franek a Ing. Rudlof Vondráček.

Se srdečným pozdravem všem rakeťákům a taky všem členům obce ČaSOD Praha i ČASOD Bratislava

Ing. Jaroslav STOJAN, EUR ING

Prezident ČaSOD Praha

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Smútočný oznam

1.12.2011 (M. Ďurina)

Dňa 27.08.2011 zomrel v Žiline Rytier delostrelectva pplk. v.v. Ján KLVAČ vo veku 81 rokov. Patril medzi nestorov čs. delostrelectva, bol naším učiteľom vo VDU Martin, VSOŠ RVD Martin. Česť jeho pamiatke.

JUDr. Marián  Ď U R I N A, generálny sekretár

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIANOČNÝ VINŠ

21.12.2011 (M. Ďurina)

Milí priatelia, 

najviac nás roztomilo prekvapujú príjemné zážitky; ale sú aj chvíle popretkávané nástrahami. Keď zatajeným dychom, neistou rukou odkrývate tajomstvá, štiepite oriešky, a hľa – prekvapením býva aj odpustenie. Aj to je dar. Oddane vnímajte nadšenie a radosť, ale aj ukrytý rozoznateľný bôľ. Iba láskou a pokorou preciťujte život medzi najbližšími, medzi svojimi. V jeho krásote cnite za domovom, za čarom utkaných kolied, za ich vôňou. Nezabudnite na krehké detské sny a nedajte odpočinúť času. Vrchovatým priehrštím veľdar prežite v jeho plnosti, v jeho neopakovateľnej nádhere a jednoduchosti. Vydajte sa mu napospas až na samý okraj bezodnej jamy bezbrannosti a zraniteľnosti. Tak nazrite mu do očí už dnes, a bude mi potešením aj o rok. 

Nech tento vianočný pozdrav zahreje Vaše srdcia ako najteplejší šál. 

Pozdravuje 

ČESKÁ A SLOVENSKÁ OBEC DELOSTRELECKÁ

JUDr. Marián ĎURINA, generálny sekretár

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Smuteční oznámení

29.12.2011 (Jaroslav Stojan)

Dne 25. 12. 2011 náhle zemřel ve věku 57 let plk. v záloze Ing. Milan MÁČEL. V roce 1978 absolvoval VVVTŠ v Martině a svoji vojenskou kariéru zahájil jako náčelník služby raketového a dělostřeleckého vyzbrojování u 10. motostřeleckého pluku v Janovicích nad Úhlavou. Do současné doby pracoval ve funkci ředitele odboru vzdělávání MO ČR. Poslední rozloučení proběhne dne 2. 1. 2012 ve 13,20 ve smuteční síni v Praze – Strašnicích. Čest jeho památce.

Viceprezident pro vnitřní vztahy ČaSOD Praha

Ing. Zdeněk VŠETEČKA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------