Sraz dělostřelců - VSOŠ Martin 1984-1988

11.1.2013 (T. Krumpholz)

Dne 08.06.2013 se v Martině koná sraz dělostřelců u jubilea 25 let od vyřazení. Podrobnosti rád sdělím e-mailem. pište na  tomas.krumphol­z@centrum.cz . 

Prosím Vás všechny pány dělostřelce ročník ukončení 1988 , aby jste se začali vyjadřovat k účasti na srazu po 25 letech od ukončení studia na VSOŠ. Prosím o sdělení zda se zúčastníte srazu a zda budete chtít na noc z 8.6. na 9.6. 2013 zajistit ubytování. Děkuji Vám všem za včasné vyjádření.

Dále prosím pokud by se našel někdo kdo má jakýkoliv kontakt na : RSDr. Ludvíka Topinku, původně z Havířova, Bedřicha Taubera z Mostu, Richarda Hanzáka z Benešova nad Ploučnicí, Václava Linku pravděpodobně severní Čechy a Ing. Miroslava Grznára který odešel do zálohy cca 1991–92 napište mi.

Děkuji Tomáš Krumpholz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Smútočný oznam

28.1.2013 (M. Ďurina)

Vážení priatelia,

dňa 25.01.2013 zomrel vo veku 75 rokov veliteľ delostreleckého oddielu (8. msp Bratislava) pplk. v.v. Ján MELIŠKA. Pohreb menovaného bude 31.01.2013 o 11,4­5 hodine v bratislavskom krematóriu.

Česť jeho pamiatke.

ČESKÁ A SLOVENSKÁ OBEC DELOSTRELECKÁ

JUDr. Marián ĎURINA, generálny sekretár

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odešel Rytíř dělostřelectva pplk. v.v. Jiří JEŽEK

31.1.2013 (J. Stojan)

S hlubokým zármutkem sdělujeme, že dne 29. ledna 2013 zemřel pan pplk. v. v. Jiří JEŽEK, příslušník Klubu ČaSOD Plzeň. Odešel ve věku nedožitých 82 let. Čest jeho památce.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝZVA ČaSOD PRAHA K ZAPLACENÍ ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU ZA ROK 2013

1.2.2013 (J. Stojan)

SKVĚLÍ DĚLOSTŘELCI A ČLENOVÉ ČaSOD PRAHA

ŽÁDÁME VÁS TÍMTO O UHRAZENÍ VAŠICH ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ ZA ROK 2013 DO 28. ÚNORA 2013, JAK JSME SI SCHVÁLILI NA POSLEDNÍM 6. SNĚMU. VÝŠE PŘÍSPEVKU JE 250,– KČ NA OSOBU. POKUD NEMÁTE ZAPLACENO ZA NĚKTERÝ Z MINULÝCH ROKŮ, JE TŘEBA TYTO PLATBY TAKÉ DOPLNIT.  POPLATEK LZE UHRADIT CESTOU VAŠICH KLUBŮ, NEBO CESTOU SLOŽENEK A BANKOVNÍHO PŘEVODU NA ÚČET 1071014180, KÓD BANKY 5500 (RAIFFEISEN BANK), VARIABILNÍ SYMBOL UVÁDĚJTE ČÍSLO VAŠÍ ČLENSKÉ LEGITIMACE. DĚKUJEME. PODROBNÉ ÚDAJE O STAVU VAŠICH PLATEB ZJISTÍTE U JANA KLUSÁČKA NA TELEFONU 777 011 767, EMAIL: jankluscek@sez­nam.cz,jklusacek@atlas­.cz.

S POZDRAVEM PREZÍDIUM ČaSOD PRAHA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UKÁZKA ODBORNÉ ČINNOSTI U VZ 1337 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

9.2.2013 (J. Stojan)

Vážení dělostřelci,

dne 20. 3. 2013 se u VZ 1337 Týniště nad Orlicí uskuteční ukázka odborné činnosi pro členy ČaSOD Praha. K tomu je zapotřebí dostavit se do Týniště na Orlicí dne 20. 3. 2013 do 08,30 hodin. Oběd pro účastníky bude na místě proti zaplacení částky 59,– Kč. Zájemci se budou hlásit na můj e-mail: stojan.jaroslav­@seznam.cz do 10 března 2013 (ale netřeba čekat a hlaste se ihned). Z Posádky Pardubice bude zajišťována doprava podle počtu zájemců. Zájemci mi nahlásí: Jméno a Příjmení a číslo občanského průkazu. Předpokládaný konec bude do 15,00 hodin.

J. Stojan

Prezident ČaSOD Praha

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STAROBNÝ DôCHODOK - doklady k žiadosti

20.2.2013 (M. Ďurina)

Vážení priatelia,

k Vašej žiadosti o starobný dôchodok, treba podľa požiadaviek Sociálnej poisťovne predložiť originály týchto dokumentov:

1)- Občiansky preukaz

2)- Doklad o dobe štúdia po ZDŠ – výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom (taktiež aj vysvedčenie a diplom pri neukončenom štúdiu), potvrdenie školy odkedy a dokedy študoval, vysvedčenie o ukončení ZDŠ.

3)- Vojenskú knižku, prípadne prepúšťací list (kádrový, personálny rozkaz), osvedčenie o vyradení z vojenskej evidencie.

4)- U žien rodné listy detí, v prípade úmrtia aj úmrtné listy, u rozvedených žien rozhodnutie súdu o rozvode, a ak bolo dieťa umiestnené do ústavu, alebo domova, doklad od kedy – do kedy.

5)- Potvrdenie príslušného úradu práce o všetkých dobách evidencie v nezamestnanosti a po 01.01.2001 aj rozpis poberania podpory a všetky doklady o chýbajúcej dobe zamestnania.

6)- Rozhodnutie o priznaní a odňatí dôchodku ak Ste dôchodok poberali v minulosti, alebo poberáte.

7)- Evidenčný list dôchodkového poistenia od 01.01.2004 roz­delení do dňa predchádzajúcemu dňu splnenia nároku na starobný dôchodok a odo dňa splnenia nároku na dôchodok vykázaný až do dňa priznania starobného dôchodku. Podnikateľ a dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba si v predstihu zabezpečí evidenčný list na Sociálnej poisťovni na odd. evidenčných listov. Urobte tak čo najskôr, aj dnes.

8)- Doklad príslušného orgánu o období a výške poskytovania dávok v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi.

9)- K invalidnému dôchodku – lekársky nález + potvrdenie o poberaní a zastavení výplaty nemocenských dávok + potvrdenie o ukončení ročnej podpornej doby.

10)- Formulár na poukazovanie dôchodkových dávok na účet dôchodcu v banke (pozor: ten účet nesmie byť podnikateľský!!), musí byť potvrdený bankou.

K vdovskému, vdoveckému a sirotskému dôchodku, okrem vyššie uvedeného predložte:

a)- Sobášny list.

b)- Úmrtný list.

c)- Rodný list dieťaťa, na ktoré sa žiada priznať sirotský dôchodok.

c)- Potvrdenie o štúdiu u detí po skončení povinnej školskej dochádzky.

…a nezabudnúť sa najprv objednať (hoci aj telefonicky) a v stránkové dni navštíviť Vašu pobočku Sociálnej poisťovne a priamo tam spísať Vašu žiadosť o starobný dôchodok. Inak to nejde.

A ak Vám Sociálna poisťovňa vydá rozhodnutie, že vraj nespĺňate kritériá, treba sa ihneď obrátiť na advokáta, pretože v lehote do 30 dní odo dňa doručenia toho odmietavého rozhodnutia SP – musíte podať žalobu na príslušný KRAJSKÝ SÚD. Inak to rozhodnutie nadobudne právoplatnosť a stým už nič nenarobíte. Tieto súdne konania sú bezplatné a je to jednak aj Vašou výhodou, ale aj výhodou Vášho protivníka – SP. Tá tento inštrument zjavne zneužíva a dokáže Vám poriadne strpčovať život. S tým počítajte! Lenže, ak sa dáte zastúpiť Advokátskou kanceláriu, súdne trovy prehratých sporov už musí SP zaplatiť. A to je ten tlak, ako ich donútiť, aby SP rešpektovala a dodržiavala zákony.

S prianím pekného dňa

ČASOD Bratislava

JUDr. Marián ĎURINA, generálny sekretár

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. a II. kategória

8.3.2013 (M. Ďurina)

Vážení priatelia,

vzhľadom na to, že mnohí z našich kolegov nemajú dosiaľ jasno, ako to je s tými I. a II. odslúženými pracovnými kategóriami, uvádzam niektoré poznámky: 

.....nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie sa priznávajú do 31. decembra 2023, t.j. platnosť zákona č. 100/1988 Zb., § 132 ods.1 Vojak z povolania má nárok na starobný dôchodok, ak bol zamestnaný najmenej 25 rokov a dosiahol vek aspoň

a) 55 rokov, ak vykonával najmenej 20 rokov službu zaradenú do I. kategórie funkcií,

b) 57 rokov, ak vykonával najmenej 20 rokov službu v ostatných prípadoch (t.j.pre tých, čo majú II. kategóriu, alebo „mix“ I. a II. kategórie).

Okrem toho sa vyžaduje, že musí byť zamestnaný ešte 15 rokov (hoci sú už prvé rozhodnutia NS SR, môže táto byť aj oveľa kratšia). Podľa nášho názoru mnohí z Vás mali ísť do starobného dôchodku pri dosiahnutí v 55 rokov, resp. 57 rokov Vášho veku. Tým, ktorí medzi tým už splnili tú vekovú kategóriu a ostatné zákonné náležitosti by som odporúčal ísť do pobočky SP a tam spísať žiadosť o starobný dôchodok. O správne prepočítanie starobného dôchodku k Vášmu veku môžete požiadať aj spätne (max. 3 roky). Predpokladám, že Vám žiadosti tradične zamietnu tak, ako ostatným vojakom a policajtom. Potom Vám nezostáva nič iné, ako podať žalobu na Krajský súd podľa miesta svojho bydliska. Tam už by Ste mali byť úspešní. Je však paradoxom, že Sociálna poisťovňa napriek mnohým prehratým sporom sa sústavne odvoláva na NS SR a tam tie súdy s vojakmi a policajtmi znovu prehráva. Nevieme si to vysvetliť, ale dovtípiť sa o dôvode môžete sami.  Matematika nepustí, kalkulačky máte doma – iste viete o čo asi ide.

Ešte prv, než vôbec začnete niečo robiť, mali by Ste si zabezpečiť od VÚSZ „POTVRDENIE“ o Vašej vojenskej službe (VZS, vojak z povolania, profesionálny vojak), a žiadať rozdelenie tejto vojenskej služby do    I. a II. pracovnej kategórie.

Okrem toho dôsledne trvať na tom, aby Vám VÚSZ tam uviedli asi takýto text:

Menovaný splnil podmienky nároky na výsluhový príspevok ku dňu:......... podľa ustanovenia § 33 zák.č. 76/1959 Zb., o niektorých služobných pomeroch vojakov z povolania v znení neskorších predpisov. Podľa ustanovenia § 89 ods.3 zák. č. 114/1998 Z. z., o sociálnom zabezpečení vojakov sa výsluhový príspevok s účinnosťou od 01.05.1998 považuje za výsluhový dôchodok podľa ustanovenia § 125 ods.13 zák. č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov sa od 01.07.202 považuje naďalej za výsluhový dôchodok.

Pre nárok na horeuvedenú dávku bola zhodnotená doba poistenia:

…tu uvedú doby od:   do:      druh poistenia          kategória funkcií:

V Bratislave dňa,                                          Pečiatka, podpis

V čase, keď Ste nastúpili slúžiť do ČSĽA, od 29.12.1959 (účinnosť od.01.05.1960) až do 01.09.2002 platil zákon NZ ČSLR č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov. (POZNÁMKA: bol veľakrát novelizovaný, platil do r. 2002 na Slovensku).

Vynechávanie tohto zákona z textu „potvrdenia“, bolo chybou VÚSZ. To je práve ten problém, o ktorý sa prieme so SP. Tento zákon totiž zafixoval výsluhový príspevok. Ten výsluhový príspevok bol totiž priznávaný za iných okolností, za iných podmienok ako VÝSLUHOVÝ DôCHODOK. V tom je celý problém. Ak to tam nemáte takto uvedené, požiadajte o nové znenie.

Tí starší vojaci (najmä roč. nar. 1950 – 1960), ktorí tam nemajú uvedený text podľa tohto VZORU, mali by si vyžiadať nové potvrdenie podľa vyššie uvedenej textácie.

Ak je text potvrdenia približne rovnaký, takto by Ste to mali mať v poriadku. Upozorňujem, že ak sa bude text líšiť, môžete mať s tým fatálne a ťažko napraviteľné problémy (ide najmä o právnické pojmy „výsluhový príspevok a výsluhový dôchodok“). Sú to obrovské a zásadné rozdiely, na tom je založená vlastne celá obrana Sociálnej poisťovne voči Vám. Videl som niektoré potvrdenia a neboli v poriadku. Niekedy sa mi zdá, ako keby VÚSZ to robil nie vždy dôsledne a mnohým vojakom vydal nepresné „potvrdenia“ a tí majú s tým ťažkosti. Niektorým vojakom museli prepracovávať tieto potvrdenia aj 3×. Pozor na tento dokument, pretože práve na ňom SP opiera svoje odvolania a stavia zamietavé rozhodnutia. Dajte si prosím na tom záležať, buďte dôslední – vyplatí sa Vám to.

Tento článok prosím berte ako dobrú radu plynúcu zo skúsenosti a odporúčanie, hoci miestne špecifiká môžu byť rozdielne.

Veľa zdaru a veľa trpezlivosti. 

 

S pozdravom

ČESKÁ A SLOVENSKÁ OBEC DELOSTRELECKÁ

JUDr. Marián ĎURINA, generálny sekretár

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odišiel Rytier delostrelectva

14.3.2013 (M. Ďurina)

Smutná správa,

 

dňa 16.12.2012 vo veku 77 rokov zomrel plk. v.v. Štefan HALMEŠ. Bol našim jedným z veliteľov na VSOŠ RDV MARTIN.  
Česť jeho pamiatke.

ČASOD BRATISLAVA

JUDr. M. Ďurina

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SETKÁNÍ S AUTOREM KNIHY ČESKOSLOVENSKÝ SBOROVÝ DĚLOSTŘELECKÝ PLUK 5

16.3.2013 (J. Stojan)

V prosinci 2012 vyšla péčí  Ministerstva obrany ČR – odboru komunikace a propagace kniha, kterou její autor pan Milan Kopecký nazval stručně a výstižně „Československý sborový dělostřelecký pluk 5 (1944 – 1945)“. Autor zachycuje historii pluku od prvních úvah o jeho založení, přes formování pluku představuje hlavní funkcionáře – velitele (tehdy) majora Aloise Bočka a mnoho dalších. Podrobně je představeno první frontové nasazení pluku v bojích na řece Ondavě, zapojení do bojů u Jasla, bojová činnost pluku na východním Slovensku, v bojích u Liptovského Mikuláše, v pohořích Velké i Malé Fatry, při osvobozování Žiliny a v bojích na Moravě. Samostatná kapitola je věnována přesunu pluku do Prahy a jeho účasti na slavnostním defilé, které se konalo 17. května 1945. Publikace vychází z dochovaných archivních dokumentů, ale také ze vzpomínek válečných veteránů – v seznamu více než dvaceti osob, kterým autor děkoval za spolupráci, za poskytnuté materiály a osobní předměty, jsou také dcera generálmajora Aloise Bočka paní Eva Bočková a příslušníci pluku brigádní generál Miloslav Masopust a brigádní generál Karel Borský. Kniha zahrnuje množství fotografií, faksmilií dokumentů i jejich opisů a kvalita jejího zpracování svědčí o zájmu autora o celou oblast působení čs. dělostřelectva za druhé světové války.

Prezidentu ČaSOD Praha Jardovi Stojanovi se podařilo kontaktovat autora knihy pana Milana Kopeckého a pozvat ho na krátké setkání do sídla ČaSOD Praha na Novotného lávku číslo 5. Odpoledne dne 11. března 2013 jsme pana Kopeckého přivítali v sídle ČaSOD u „kulatého stolu“. Zajímala nás jak publikace samotná a její vznik, debatovali jsme o jménech známých pamětníků válečných událostech, o místech bojů a památníků na ně i o poválečné historii dělostřelectva. V současné době připravuje pro časopis Historie a Vojenství, vydávaný VHÚ Praha, článek o jednom výseku dějin Dělostřeleckého pluku 2 s pracovním názvem „Tragédie u Rymic“. Současně zpracovává materiály o Dělostřeleckých plucích 2 a 4 tak, aby v budoucnu mohl připravit k vydání publikace o jejich historii. Na fotografiích je autor publikace spolu s dalšími účastníky setkání a představujeme i publikaci samotnou.

Ing. Rudolf RAK

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IDET 2013 BRNO ve dnech 22. až 24. 5. 2013

25.3.2013 (J. Stojan)

Vážení Rytíři a Dělostřelci

Jako každý lichý rok, tak i letos v termínu 22. až 24. května 2013 se uskuteční veletrh IDET 2013 BRNO. V souladu se schváleným plánem činnosti naší obce se budeme snažit přizvat co nejvíce našich členů a také přátel zbrojní techniky k návštěvě této akce. Souběžně s veletrhem IDET bude probíhat výstava požární a bezpečnostní techniky PYROS/ISET. V rámci výstaviště bude rovněž probíhat mezinárodní konference CATE. Podrobnosti také na www.idet.cz.

Naší kontaktní osobou na této akci v Brně pan Ing. Vladimír Maršík (tel. 602742346), který současně bude pracovat jako zbrojíř této výstavy. Požadavky na bezplatné vstupenky pro členy ČaSOD Praha  prosím zasílejte na pplk. Jaroslava Stojana (stojan.jaros­lav@seznam.cz) a na gen. Miroslava Vampulu (mvam@seznam.cz)­. Výstavy se mohou zúčastnit jen osoby starší 16-ti let.

Společná přeprava členů ČaSOD z Prahy do Brna na dny 22, 23 a 24. května 2013 bude zabezpečována Úřadem služeb MO. Odjezd z Prahy se uskuteční z garážovacího areálu MO (ulice Generála Píky, Praha 6, (branka u Fit centra)) v uvedené dny v 07,00 hodin. Odjezd zpět z Brna do Prahy bude v 16,00 hodin. Kontaktní osobou v Praze ohledně přepravy členů ČaSOD Praha do Brna bude plk. v. v. Ing. Josef Jonáš (722932797). Za Úřad služeb MO přepravu bude koordinovat paní Lucie Šebestová (973 216 921, Mobil: 724 544 875).

K zabezpečení místa v autobuse MO je třeba nahlásit nejpozději do 12. května 2013 na email: stojan.jaroslav­@seznam.cz nebo mvam@seznam.cz tyto údaje: Jméno, Příjmení, Kontaktní telefon a Zvolené datum odjezdu. Tato zpráva bude průběžně aktualizována.

Žádáme členy ČaSOD, kteří mají zájem výstavu IDET 2013 navštívit, aby se hlásili co nejdříve a zároveň aby sdělili nezbytné údaje pro případnou účast v hromadné přepravě. Při individuální přepravě bude zájemci vstupenka poskytnuta rovněž bezplatně.

Prezident ČaSOD Praha

Ing. Jaroslav Stojan, EUR ING

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOVÝ ČASOPIS

3.4.2013 (M. Ďurina)

Vážení priatelia, vážení Rytieri delostrelectva, sympatizanti a priaznivci,

dovoľte, aby som Vás touto cestou informoval, že skupina nadšencov združená v “OZ Slovenské vojensko-historické dokumentačné centrum” začala vydávať český a slovenský historický časopis “VOJENSTVO Bitky a bojiska modernej histórie” (VOJENSTVÍ Bitvy a bojiště moderní historie). Titulnú stranu a obsahový list prvých dvoch čísiel zasielam v prílohe. Keďže krédom ČASOD je “Úcta a rešpekt k tradícii, tvorivosti a skutočným hodnotám”, dovoľujem si Vás požiadať o podporu tohto časopisu formou predplatného (informácie o predplatnom a objednávkach žiadajte od vydavateľa na mail adrese “predplat­ne@vojenstvo.sk” a celoročné predplatné je v ČR 275 Kč a v SR 11 €, čo za rok nie je ruinujúca finančná čiastka), prípadne formou propagácie medzi Vašimi známymi a to nielen z vojenskej komunity.

S pozdravom

JUDr. Marián Ď U R I N A, generálny sekretár

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NÁŠIVKY ČaSOD Praha a ČASOD BRATISLAVA

8.4.2013 (J. Stojan)

Skvělí dělostřelci,

předkládáme nabídku všem zájemcům ohledně možnosti zhotovení nášivek na rukávy či jiné části oděvu se znaky naší obce. Jejich vyobrazení je v dolní části tohoto článku. Jejich vyrobení případným zájemcům zajistíme.

Jedná se o znaky obce se schváleným vyobrazením (kulatý, svislý a prapor).

Tato nabídka se týká také členů ČASOD Bratislava.

Zájemce žádáme zaslat nám požadavky  na adresu naší obce (email: stojan.jaroslav­@seznam.cz) do konce srpna 2013. Cenu za jeden kus předpokládáme 70,– Kč bez DPH.

Prezident ČaSOD Praha

Ing. Jaroslav Stojan, EUR ING

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UKÁZKA PYROTECHNICKÉ LIKVIDACE MUNICE 5. 6. 2013

17.4.2013 (J. Stojan)

Skvělí dělostřelci,

ve spolupráci s Pyrotechnickou sekcí ČaSOD Praha bude dne 5. června 2013 v prostoru Libavá uskutečněna pro zájemce ČaSOD ukázka pyrotechnické likvidace munice.  Žádáme případné zájemce ČaSOD o účast na ukázce zaslat potřebné informace (jméno, příjmení, číslo občanského průkazu a Klub ČaSOD) k nahlášení na adresu Prezidenta ČaSOD (stojan.jaros­lav@seznam.cz) k přípravě přepravy do 10. května 2013 . 

Předběžně se předpokládá zajištění přepravy cestou Klubu ČaSOD Pardubice. Odjezd z posádky Pardubice se předpokládá v ranních hodinách dne 5.června 2013 tak, aby byli všichni zúčastnění v cílovém prostoru Libavá dne 5. června 2013 do 08,00 hodin. V tomto směru je třeba koordinovat případně příjezd z jiných částí ČR. Bližší informace u HI ZM Týniště nad Orlicí pplk. Ing. B. Jabůrka tel. 724 849 367, 973 247 004), e-mail: jaburek.b@seznam­.cz).

Prezident ČaSOD

Ing. Jaroslav Stojan, EUR ING

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PIETNÍ AKT DĚLOSTŘELCŮM KOMBINOVANÉHO ODDÍLU V KYŠICÍCH U PLZNĚ

17.4.2013 (J. Stojan)

Skvělí dělostřelci,

Jako každý rok, tak i letos bude dne 8. května 2013 ve 14,30 organizován v obci Kyšice u Plzně pietní akt, který je věnován příjezdu první jednotky západní fronty, kterou byl Kombinovaný oddíl. Velitelem byl pplk. dělostřelectva  Alois Sítek a dvě třetiny stavu byla jednotka dělostřelectva. Kromě vystoupení pozvaných hostů bude k vidění historická i soudobá dělostřelecká technika.

Dovoluji si jménem obce Kyšice u Plzně a pana starosty Ing. Hynka Sladkého, MBA pozvat všechny dělostřelce v blízkém i vzdáleném okolí Plzně a Rokycan a zejména členy ČaSOD k uctění památky těchto skvělých vojáků, jimž bylo po únorovém puči v roce 1948 tak hluboko ubližováno.

Prezident ČaSOD

Ing. Jaroslav Stojan, EUR ING

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upozornění od admina

11.5.2013 (admin)

Z důvodu opakovaných útoku na náš web, jsem smazal podezřelé uživatele a upravil základní uživatelské přihlášení na návštěvník, to znamená že můžete číst, ale ne přispívat. To platí pro nově přihlášené . Kdo chce přispět příspěvkem, musí požádat o ověření u admina. Na adese ib777@seznam.cz  pak mu bude přiděleno právo „přispívající“ děkuji.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. SNEM ČASOD BRATISLAVA

28.5.2013 (M. Ďurina)

Vážení priatelia, členovia ČASOD BRATISLAVA,

dňa 01.06.2013 (sobota)  o 10,00 hodine

v objekte „HVIEZDA“

na Kukučínovej ul. č. 38 v Bratislave,

bude 4. SNEM ČASOD BRATISLAVA.

SNEM ČASOD 

Bratislava, sa uskutoční na prízemí v priestoroch reštaurácie „Pod vežou“. Pozývame všetkých členov ČASOD BRATISLAVA na tento SNEM. V tomto známom Posádkovom klube „HVIEZDA“ je možnosť ubytovania cezpoľných“ členov ČASOD v ubytovni BARMO (u pani Dolinskej), a tiež aj parkovanie Vášho auta priamo v areáli „kukurice“. Ten, kto má záujem o ubytovanie, každý z Vás si ho objednajte na: tel.č. 02/4445–3154 , e-mail: hviezda@barmo.sk. Ubytovanie je v cene od 13,94 € + 1,64 € ( daň mestu) – pre cudzích od 5, 97 € + 1,64 € (daň mestu) – príslušníkov OS SR

Na SNEME ČASOD BRATISLAVA je možné si objednať občerstvenie, kávu, minerálku, jednotný obed. Majiteľ reštaurácie pán IVANČÍK tam kvôli Vám bude, požaduje však oznámiť počet stravníkov, teda všetkých tých čo sa SNEMU zúčastnia a chcú tam jesť.

Stravu si uhradí každý sám.

Kontakt je: tel.č. 0904 498 123 p. Ivančík, e-mail: mojabagetka@gma­il.com

Prosíme každého z Vás, aby Ste dali čo najskôr vedieť, či prídete, alebo nie, aby sme sa vyhli zbytočnému stresu a zbytočným finančným nákladom (plytvaním), nemáme ich nazvyš.

Náš kontakt je: durinaadvokat­@gmail.com, mobil: 0905 405 381 

Tešíme sa na stretnutie.

JUDr. Marián ĎURINA,

generálny sekretár ČASOD BRATISLAVA

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Smútočný oznam

30.5.2013 (M. Ďurina)

Vážení priatelia,

dňa 21.05.2013 zomrel po krátkej ťažkej chorobe vo veku 60 rokov náš spolužiak a dobrý kamarát,

mjr. v.v. Rudolf  F O R M A N, rytier delostrelectva

Česť jeho pamiatke.

ČESKÁ A SLOVENSKÁ OBEC DELOSTRELECKÁ

JUDr. Marián ĎURINA, generálny sekretár

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CIHELNA 2013 SPOJENÁ S PIETNÍM AKTEM

10.6.2013 (J. Stojan)

Vážení přátelé,

Tak jako každoročně, organizuje dne 17. srpna 2013 (sobota) Česká a Slovenská Obec Dělostřelecká návštěvu pevnostního systému KRÁLÍKY, která bude spojena s návštěvou akce CIHELNA 2013 a uskutečněním pietního aktu v pevnostním srubu K-214 u busty četaře Hrada a dalších pietních míst. Akce je pořádána pro členy ČaSOD, legionáře 2. světové války, válečné i vojenské veterány, bojovníky za svobodu i spolu s rodinnými příslušníky. Pro akci na pietním místě je doporučena slavnostní uniforma. 

Odjezd z Prahy Dejvic od autoparku (na ulici Heliodora Píky v sobotu 17. 8. 2013 v 05,45, návrat do 20,00 hodin. Za organizaci zodpovídá viceprezident ČaSOD pro vnější vztahy plk. v. v. Ing. Vladimír Maršík.

Pro zájemce ze směru Brno, Vyškov a Hranice je doprava individuální, doporučuje se ale informovat Ing. Maršíka o případné účasti.

Nástupní místa do autobusu po trase: Praha – Hotel LEGIE, Hlavní nádraží, metro Černý Most, Hradec Králové (Terminál HD), Kostelec nad Orlicí, Žamberk (časy budou zájemcům upřesněny).

Zájemci se musí přihlásit u Ing. Maršíka nejpozději do 31. 7. 2013 (kontakty: E-mail: armourer48@gma­il.com); v den akce kontakt přes telefon: 602 742 346.

Prezident

pplk. v. v. Ing. Jaroslav Stojan, EUR ING

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OSLAVY 69. VÝROČIA SNP V BRATISLAVE

14.8.2013 (M. Ďurina)

Vážení priatelia, skvelí delostrelci,

už dňa 27.8.2013 (utorok) o 16:00 hodine sa budú  konať  na námestí  SNP v Bratislave  celomestské oslavy  pri príležitosti 69. výročia Slovenského národného povstania.

Pozývame najmä všetkých bratislavčanov, resp. tých, ktorí to do Bratislavy nemajú ďaleko.

Tí ostatní by sa mohli v rámci svojich možností zúčastniť obdobných osláv v rámci svojho regiónu. Ste vojaci, buďte prosím príkladom ostatným.

Ďakujeme.

S úctivým pozdravom

 ČESKÁ A SLOVENSKÁ OBEC DELOSTRELECKÁ

JUDr. Marián  Ď U R I N A, generálny sekretár

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPŘESNĚNÍ TERMÍNU - UKÁZKA ULOŽENÝCH VZORŮ RAKET A PEVNOSTNÍHO SYSTÉMU MLADKOV

15.8.2013 (J. Stojan)

Skvělí dělostřelci,

Ve spolupráci se ZM Týniště nad Orlicí se dne 24. září 2013 uskuteční v prostoru Nový Ples u Jaroměře ukázka uložených vzorů raket. Následně bude uskutečněn přesun do pevnostního systému Mladkov k ukázce aktivně využívaného skladovacího prostoru munice v těchto prostorách. Akce bude ukončena v 16,00 v Týništi nad Orlicí.

Žádám zájemce nahlásit svoje informace (hodnost, jméno, příjmení, číslo občanského průkazu) na adresu Prezidenta ČaSOD Praha (stojan.jaros­lav@seznam.cz) do 14. září 2013 (ale pokud možno hned). Předpokládá se autobusová přeprava z Týniště nad Orlicí  do objetu na Novém Plese. Odtud pak hromadně do prostoru Mladkov a zpět. Podrobnosti budou postupně aktualizovány.

Sraz účastníků do 07,00 v Týništi nad Orlicí, případně do 07,45 na bráně objektu Nový Ples u Jaroměře.

Předběžný program:

Prohlídka Nový Ples: 08,00 až 11,00

Přesun do Mladkova: 11,30 – 13,00

Prohlídka Mladkov: 13,00 – 14,00

Přesun do Týniště: 14,00 – 16,00

Bližší informace také u Náčelníka ZM Týniště nad Orlicí pplk. Ing. B. Jabůrka (tel: 973 247 001, 9­73 247 011, e-mail: jaburek.b@seznam­.cz).

Prezident ČaSOD Praha

Ing. Jaroslav Stojan, EUR ING

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úmrtí dělostřelce plk. v. v. doc. Ing. Aloise KRŠKY, CSc.

15.9.2013 (J. Stojan)

Vážení dělostřelci, kolegové,

Sděluji Vám velmi smutnou zprávu. Dne 9. září 2013 zemřel plukovník v. v. doc. Ing. Alois KRŠKA, CSc., dlouholetý vědecko-pedagogický pracovník na Vojenské akademii v Brně. Byl to nejen náš učitel, přítel, ale především dobrý člověk. Poslední rozloučení se koná v pondělí dne 16. září 2013 v 11.30 hodin na Ústředním hřbitově v Brně, Vídeňská 96 (dolní obřadní síň, zastávka tramvaje 2 a 6).

plukovník v. v. Ing. Rudolf Vondráček

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

50. výročí střelby první taktické rakety na území Československa

23.9.2013 (J. Stojan)

Skvělí dělostřelci a hlavně rakeťáci,

Dne 18. září 2013 uplynulo 50 let od střelby první taktické rakety na území Československa. Střílející jednotkou byl 1. samostatný dělostřelecký oddíl (VÚ 8194 Martin/Te­rezín).

Střelba proběhla v prostoru VVP Lešť (Slovensko), velitelem oddílu byl major Jaroslav Vandrovec, Hlavním inženýrem byl kpt. Ing. Bohuslav Procházka, NŠ byl kpt. Josef Roček, velitelem 2 baterie (střílející) byl npor. Dalibor Růžička, velitelem palebné čety byl (střílející) byl npor. Ladislav Červený.

Střelba byla prováděna raketovým kompletem 2K6 z odpalovacího zařízení 2P16 (pásové OZ na bázi plovoucího tanku PT-76) raketou 3R11 (s náhradní hlavicí 3N16) v 17,28 hodin.

Složení palebné čety: npor. L. Červený, des. abs. P. Koula, des. M. Opatrný, des. A. Bertinec, des. S. Škaroupka, voj. J. Macke, voj. L. Podlipný.

Samotné raketové motory 3C6 dopravili příslušníci dopravní baterie 31. dělostřelecké základny (prtz) poručíci Gazda a Hořínek. Na přepravě a stykovkách s hlavicí 3N16 pro všechny oddíly se podílel i velitel ČTZ (četa technického zabezpečení) poručík Josef Svrchokryl . Hlavice 3N16 byly dopraveny vrtulníkem sovětské armády za doprovodu kapitána sovětské armády, který byl přítomen až do samotného odpálení raket.

Informace poskytl a přiložený návrh Pamětního listu vyhotovil pan MUDr. Wieslaw Strzondala, jemuž i touto cestou  velice děkuji. Poděkování patří i plk. v. v. Ing. Josefu Svrchokrylovi za poskytnutí upřesňujících poznámek.

Pro upřesnění také uvádím, že odpalovací zařízení 2P16 na přiloženém obrázku s raketou 3R9 (s tříštivo-trhavou náplní) a obrázek obsluhy jsou jen ilustrativní a neodpovídají skutečnému obrázku OZ s raketou a obsluhy z uvedené doby prvního odpálení. Složení obsluhy, jména osob a typ OZ jsou ale reálná.

Prezident ČaSOD Praha

pplk. v. v. Ing. Jaroslav Stojan, EUR ING

v letech 1973 až 1977 Hlavní inženýr u 2. sdo v Holýšově.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÚČAST KLUBU ČaSOD VYŠKOV NA 1. ROČNÍKU LEGIONÁŘSKÉHO MARŠE

25.9.2013 (J. Stojan) fotodokumentace

Skvělí dělostřelci,

Dne 27. července 2013 se konal 1. ročník Legionářského marše, na němž se zúčastnili i členové klubu ČaSOD Vyškov s spraporem naší obce. Celá akce připoměla události ze stanovení hranic 28. července 1920 mezi Českou republikem a Polskem.

Trasy pochodu (10, 20 a 50 km) vedly po hřebenech Těšínských hor. Jedna ze zastávek byla na vrcholu kóty Polední, kde se u pomíku generála Josefa Šnejdárka konal pietní akt s uložením prsti z rodiště této významné osobnosti našich novodobých dějin, z Napajedel.

Celého pochodu se zúčastnilo 172 osob, akce byla zajišťována MSK ČsOL, Jednotou ČsOL Ostrava 1 a Jednotou ČsOL Frýdek-Místek, obcí Bystřice nad Olší a Maticí Slezskou.

Za Prezídium ČaSOD Praha a Klub ČaSOD Vyškov položili kytici k pomníku generála Josefa Šnejdárka pplk. v zál. Ing. Jiří Bílský a mjr. v zál. Ing. Milan Kala.

Text: M Bílská, Foto: Ing. M. Kala.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riešenie I. a II. pracovnej kategórie vojakov na Slovensku

3.10.2013 (admin)

Článok vo  formáte dokument. Klik­nite sem. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Smútočný oznam

7.10.2013 (M. Ďurina)

Dňa 05.10.2013 zomrel vo veku 81 rokov Rytier delostrelectva pplk. v.v. Alexander NÍZKY.

Pohreb bude 10.10.2013 o 11,0­0 hodine v bratislavskom krematóriu.

Česť jeho pamiatke.

JUDr. Marián ĎURINA, generálny sekretár ČASOD

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. DĚLOSTŘELECKÝ PLES_ZMĚNA TERMÍNU A MÍSTA UBYTOVÁNÍ

22.10.2013 (J. Stojan)

Vážení členové a příznivci ČaSOD, tradice reprezentačního plesu dělostřelectva pokračuje.

Na vědomost se dává, že dnem slavnostním pro nás bude 17. leden 2014, kdy Náčelník dělostřelectva AČR a ČaSOD Praha pořádají již 8. dělostřelecký ples v Praze.

Ples se bude konat v Hlavním sále MO v ulici Na Valech v Praze 6 od 19,30 hodin do 03,00 hodin nebo do ranního kuropění. Funkci ředitele plesu zastává pplk. v zál. Ing. Rudolf Rak.

Program plesu bude zahájen slavnostním výstřelem z kanónu v podání Holobrádků cechu kanonýrského studentů Univerzity obrany. Zlatým hřebem programu plesu bude tradiční půlnoční zpěv dělostřelecké hymny, který provede pěvecký sbor všech přítomných dělostřelců a Rytířů dělostřelectva.

K tanci a poslechu bude hrát taneční orchestr ŠARM pod vedením Mariána Průši.

Vstupné ponecháváme na loňské úrovni 400,– Kč na osobu, v ceně vstupenky je také občerstvení. Všechny placené vstupenky budou slosovány o hlavní ceny tomboly. Distribuce vstupenek bude zahájena v průběhu listopadu 2013 v sídle ČaSOD Praha, Novotného lávka 5, Praha 1 – Staré město.

Pro objednání vstupenek jsou kontaktními osobami:

pan Jan Klusáček, tel. 777 011 767, email: jklusacek@atlas­.cz

pan Rudolf Rak, tel. 732 589 213, email: casod_rak@centrum­.cz

 

Vážení přátelé,

Ubytování pro účastníky 8. dělostřeleckého plesu budeme i nadále zajišťovat centrálně u pražské posádky, došlo však ke změnám.

 1. Hromadný požadavek na ubytování Byl uzavřen a odeslán. Ti z vás, kdo se ozvali včas, jsou v požadavku zahrnuti a mají ode mě zprávu o tom, že s nimi počítáme.
 2. Pokud by ještě někdo poslal požadavek na ubytování, bude mu vyhověno. Bude ovšem ubytován na PU Ruzyně a nebude mu zajištěna doprava na Valy ani po skončení plesu zpět do postele.
 3. Zásadní změnou je přesun ubytování do hotelu Pyramida v Praze – Pohořelci. Tuto změnu inciovala posádka Praha, protože na Julisce už nebude po Novém roce možnost krátkodobého (čili tranzitního) ubytování.

Cena ubytování v hotelu bude stejná, jako při ubytování na Julisce, tj. do 120 korun pro vojáka z povolání a do 160 pro rodinné příslušníky.

Doprava autobusem na Hlavní sál bude zajištěna.

Po příjezdu do hotelu najdete v hale zřízenou dočasnou druhou „vojenskou“ recepci, vedle vlastní hotelové recepce. Hotelová recepce si bude řešit jen své hosty.

Přihlaste se u „vojenské“ recepce, která pro vás zařídí všechny služby. Na „vojenské recepci“ budou pracovnice z Julisky, které budou mít jmenný seznam, který pro ně dávám dohromady, neubytují nikoho, kdo v tomto seznamu nebude.

 

Kontakní údaje hotelu Pyramida: Bělohorská 24 169 01 Praha 6, GPS hotelu (50°5'7.955"N, 14°22'49.339"E)

Webová stránka hotelu, informace o parkování

http://www.ore­a.cz/cz/orea-hotel-pyramida

Hotel má dobré spojení MHD, nejbližší zastávka je jen pár metrů od hotelu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odešel Rytíř dělostřelectva plk. v. v. Ing. Václav KVAPIL

4.11.2013 (J. Stojan)

S hlubokým zármutkem sdělujeme, že dne 21. října 2013 odešel Rytíř dělostřelectva plk. v. v. Ing. Václav KVAPIL ve věku nedožitých 82 letech. Narodil se 23. listopadu 1931. Svoji vojenskou kariéru začínal v posádce Holýšov jako velitel čet v Poddůstojnic­ké škole.

Později byl velitelem 19. samostatného dělostřeleckého oddílu (ovr) ve Vysočanech (Bor u Tachova). Vojenskou službu ukončil na funkci zástupce vedoucího katedry VKVŠ v Plzni dne 31. 12. 1989. Byl nositelem čestného titulu Rytíř dělostřelectva a po celé tř roky aktivně pracoval ve výboru Klubu ČaSOD Plzeň.

Čest jeho památce.

Prezident ČaSOD 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ 7. SNĚMU ČaSOD PRAHA

18.12.2013 (J. Stojan)

Skvělí dělostřelci, výzbrojaři, pyrotechnici a muničáři, členové ČaSOD Praha!

Dovolujeme si za celé Prezídium ČaSOD Praha Vám oznámit, že se bude konat 7. Sněm ČaSOD Praha. Termín konání bude 26. dubna 2014. Místem konání bude sídlo ČaSOD na adrese Novotného lávka 5, Praha 1 – Staré město (budova ČSVTS). Zahájení bude v 10,00 hodin, ukončení do 14,00. Protože letošní sněm bude sněmem volebním, žádáme vás o vaši účast. Pro jednotlivé kluby a sekce byl stanoven klíč k účasti 1:5. Volní členové mimo kluby budou zastupovat sami sebe podle své účasti. Na sněmu také bude možné uhradit příspěvky za rok 2014 (i doplatit své dluhy z let předešlých), pokud někdo zapomene na to, že se příspěvky hradí do konce měsíce února na daný kalendářní rok. V rámci jednání bude přestávka na oběd. Po skončení jednání proběhne Jednání nového Prezídia a volba prezidenta. Žádáme zájemce o účast na jednání sněmu, aby se přihlásili nejpozději do 31. 1. 2014 na e-mail: schuffyk@gmail­.com. Případně je možné telefonicky oznámit účast u pplk. Ing. Matina Šufajzla (737939355).

Předpokládaný program je navržen následovně (případné změny vyhrazeny):

 1. Zahájení sněmu, schválení programu a Jednacího řádu
 2. Volba orgánů sněmu (mandátová a volební komise, návrhová komise, řídící jednání, zapi­sovatel, ověřovatel zápisu) 
 3. Zpráva prezidia o činnosti za období od 6. sněmu
 4. Zpráva o hospodaření ČaSOD od 6. sněmu a návrh rozpočtu na rok 2014–2016
 5. Zpráva revizní komise
 6. Diskuze (zahájena udělením křížů a medailí) 
 7. 7.Zpráva mandátové a volební komise
 8. Volba nových členů prezidia a revizní komise
 9. Zpráva návrhové komise
 10. Schválení nových Stanov ČaSOD (a 10, 11 )
 11. Schválení nové Směrnice pro udělování ocenění za činnost ve prospěch ČaSOD
 12. Schválení nové Směrnice pro hospodaření Ča­SOD
 13. Schválení Plánu činnosti ČaSOD na rok 2014–2016
 14. Přijetí usnesení
 15. Závěr

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ďalšie dve slovenské obete vojny v Afganistane

28.12.2013 (M. Ďurina)

Vážené smútiace rodiny,

každá neočakávaná a náhla smrť blízkeho človeka v nás zanechá nepopísateľný pocit prázdnoty a nesmiernej bolesti. Pri tejto smutnej príležitosti si dovoľujeme vyjadriť našu úprimnú sústrasť a prejav účasti všetkým príbuzným, priateľom a známym obetí v súvislosti s nenahraditeľnou stratou, ktorú utrpeli. Ponachádzajte zvyšok síl na prekonanie toho jediného, čo nemôžeme už nikdy zmeniť. 

Prijmite v mojom mene i v mene prezídia Českej a Slovenskej obce delostreleckej prejav úprimnej sústrasti.

JUDr. Marián ĎURINA

generálny sekretár

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------